Pravidla pro provozovny od 22. do 30. června 2020

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 282 kB]

S účinností ode dne 22. června 2020 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se


I. omezuje provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23:00 hod. a 6:00 hod., s výjimkou:
 venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
 provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),


II. zakazuje konzumovat potraviny včetně nápojů na veřejnosti v místě jejich prodeje nikoli v nezbytně nutných případech pro potřeby nezbytného občerstvení, jedná-li se o potraviny určené k bezprostřední konzumaci, a v takovém případě pobývat za účelem jejich konzumace od prodejny, výdejového okénka apod. méně než 10 metrů;


III. omezuje
a) činnost v provozovnách tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou
 umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně,


b) prodej nebaleného pečiva tak, že jeho prodejci musí dodržovat následující pravidla:
 je zajištěno, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob,
 prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny,


c) provoz maloobchodních prodejen potravin se samoobslužným prodejem tak, že prodejci musí poskytovat bezplatně zákazníkům jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),


d) provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů,


e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
 u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,


f) prodej oděvů a obuvi tak, že prodejci musí dodržovat následující pravidla:
 zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
 při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy uloží po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze znovu nabízet zákazníkům,


g) činnost holičství a kadeřnictví tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
 v provozovně holičství nebo kadeřnictví jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 před začátkem poskytování služby, po ukončení poskytování služby a při přechodu k jinému zákazníkovi si holič vždy dezinfikuje ruce prostředkem s virucidním účinkem, a pokud používá rukavice, vymění si rukavice a mezitím si dezinfikuje ruce,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých kadeřnických pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
h) provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 v případě, že osoba poskytující tuto službu nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 v provozovně jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 na záchodech jsou dostupná antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky,
 povrchová dezinfekce se provádí po poskytnutí služby každému zákazníkovi, včetně všech použitých pomůcek,
 podlaha je dezinfikována alespoň jednou denně,
 osoba poskytující tuto službu používá při výkonu práce jednorázové rukavice (s výjimkou masáží), které vymění u každého zákazníka a mezitím provede dezinfekci rukou prostředkem s virucidním účinkem,
 před a po masáži osoba poskytující tuto službu provede dezinfekci rukou,
 před poskytnutím služby se provede povinná dezinfekce ošetřované plochy u zákazníka,


i) provoz divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na diváky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny jsou sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.,
 v hledišti je nejvýše 1000 diváků,
 mezi prodejními místy vstupenek je odstup alespoň 2 metry,
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 ve vstupním prostoru a na záchodech jsou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 v hledišti, v sále apod. se nekonzumují žádné potraviny včetně nápojů,
 před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice,


j) provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzývání informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 dezinfekce židlí a stolů se provádí před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 v případě prodeje přes výdejové okénko se dezinfekce výdejového okénka provádí alespoň každé 2 hodiny,
 zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do provozovny,
 provozovatel postupuje tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření,


k) provoz ubytovacích zařízení tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazníci jsou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 pravidelně se provádí dezinfekce ploch, kterých se dotýkají ruce,
 jsou k dispozici materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
 před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu,


l) provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 je realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
 u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 ve všech prodejnách a jiných provozovnách je zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 platební terminály jsou pravidelně dezinfikovány,
 u vchodu do každé provozovny je umístěno viditelné označení doporučení k dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
 provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu,


m) provoz vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 doporučuje se zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem,
 průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují,
 zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty,
 klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení,
 upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor,
 zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku,
 zajistit možnost dezinfekce rukou v šatně,
 průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce).
 zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu,
 instruovat zákazníky, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum,


n) provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona, a při kterých je porušována integrita kůže tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 u vstupu do provozovny je zajištěna dezinfekce rukou pro zákazníky,
 zákazník je v průběhu výkonu bez doprovodu, s výjimkou přítomnosti zákonného zástupce u nezletilých,
 pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, jsou jednotlivá pracoviště oddělená plentou,
 křeslo/lehátko je po každém zákazníkovi vydezinfikováno,


o) sauny tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 zákazník provede dezinfekci rukou před vstupem,
 dezinfekce a papírové utěrky jsou k dispozici pro zákazníky ve všech prostorách,
 provozovatel provádí zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření,
 provádí se pravidelná dezinfekce míst ploch, kterých se dotýkají ruce,
 všechno prádlo se dezinfikuje varem (prostěradla, ručníky, roušky),
 neprovozují se ledové studny a krystalické ochlazení,
 pracovníci si pravidelně dezinfikují ruce,
 provádí se 100% výměna vzduchu pomocí vzduchotechniky,
 provádí se intenzivní čištění a dezinfekce virucidními prostředky všech prostor každý den po uzavření provozu nad rámec standardního čištění,
 zákazníci nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapánek, při pobytu v sauně,
 součástí každé sprchy je dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star