Pravidla pro oceňování zaměstnanců ve školství

Pravidla pro oceňování zaměstnanců ve školství v souvislosti s městským Dnem učitelů

   

Ocenění pracovníků holešovských škol a školských zařízení jako výraz uznání a poděkování za náročnou, obětavou nebo celoživotní práci.

 

Čl. 1 Udělování ocenění

 

 1. Ocenění je udělováno pracovníkům škol a školských zařízení zřizovaných městem Holešov. Výjimečně lze ocenit i další pracovníky.
 2. Návrhy na ocenění předkládají v písemné podobě ředitelé škol a školských zařízení na Odbor kultury, školství a pam. péče do 31. ledna příslušného kalendářního roku. Odbor tyto návrhy shromáždí a předloží Radě města Holešova ke schválení.
 3. O udělení ocenění rozhodne Rada města Holešova zejména v měsíci únoru příslušného kalendářního roku.
 4. Ocenění představuje pamětní list v deskách slavnostně předaný pracovníkům u příležitosti městského Dne učitelů.
 5. Informace o ocenění budou zveřejněny v měsíčníku Holešovsko a na internetových stránkách města Holešova.
 6. Maximální počet navržených v kalendářním roce za jednotlivé právní subjekty by měl být přibližně 5%.

 

Čl. 2 Určení ocenění

 

Ocenění se uděluje za:

 

 1. mimořádnou pedagogickou či nepedagogickou činnost,
 2. nadstandardní práce (projektové vyučování, péče o žáky se speciálními vzděl. potřebami včetně talentovaných žáků, významná mimoškolní činnost apod.),
 3. zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů,
 4. metodickou činnost,
 5. významnou prezentaci školy na veřejnosti,
 6. za významnou činnost v oblasti zájmového vzdělávání a využití volného času s dětmi a mládeží,
 7. za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání,
 8. u příležitosti životního nebo pracovního výročí a za dlouhodobou a vynikající práci,
 9. ocenění nelze udělit „in memoriam“.

Čl. 3 Závěrečné a přechodné ustanovení

 

Pravidla pro oceňování zaměstnanců ve školství v souvislosti s městským Dnem učitelů schválila Rada města Holešova na své schůzi dne 03.08.2020, č. usnesení 342/19/RM/2020. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 01.09.2020.

 

 

 

V Holešově 03.08.2020

 

  

Mgr. Rudolf Seifert v. r.

starosta města Holešova

Celý text pravidel [PDF, 256 kB]

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star