Nouzový stav od 5. října 2020 na 30 dní

Celý text vyhlášení nouzového stavu [PDF, 136 kB]

Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuje
pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru
/označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky
NOUZOVÝ STAV
na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.


Vláda


I. n a ř i z u j e ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů pro řešení vzniklé krizové
situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví vláda samostatným usnesením vlády;


II. u k l á d á
1. předsedovi vlády řídit a koordinovat úkoly podle bodu I.,
2. členům vlády požádat vládu o předchozí souhlas k opatřením souvisejícím s vyhlášeným
nouzovým stavem, která člen vlády nebo jím řízené ministerstvo činí v rámci svých pravomocí, a to
před jejich uplatněním;


III. s t a n o v í , že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž
přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na
něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti;


IV. dosavadní vydaná a platná ochranná a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví
nejsou tímto vyhlášením nouzového stavu dotčena;


V. p o v ě ř u j e předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu
České republiky o vyhlášení nouzového stavu podle bodu I. tohoto usnesení;


VI. toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 5. října 2020, v 00.00 hodin a jeho platnost končí
uplynutím 30 dnů od nabytí jeho účinnosti.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star