Usnesení vlády - pravidla pro akce a další od 5. do 8. října 2020

Toto usnesení nakonec platilo jen do 8. října 2020 a bylo nahrazeno přísnějším.

Celý text usnesení vlády [PDF, 141 kB]

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje


1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb
a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti,
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných
osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě
II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti
nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň
2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,
2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se
převážně zpívá, včetně zkoušek;


II. omezuje


1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že


a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena
vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci),
případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou
bránící šíření kapének (např. plexisklo),


b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje;
pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení;
organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení
pro účastníky akce,


c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny
včetně pokrmů a nápojů,


d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry,
nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,


2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní
pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně
rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci
vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců
pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,


3. účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení,
nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na
místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a
v průběhu bohoslužby se nezpívá,


4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:


a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00
hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb
a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej
mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení
s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny),


b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,


c) u jednoho stolu sedí nejvýše šest zákazníků,


d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např.
výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují
potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy
od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na
místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),


e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star