Usnesení vlády - pravidla pro akce a další od 9. do 11. října 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 164 kB]

Vláda s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 11. října 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje


1. hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb
a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, s výjimkou členů domácnosti,
výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na svatbě, prohlášení
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, a odstup od jiných
osob menší než 2 metry; tento zákaz se nevztahuje na hromadné akce uvedené v bodě
II. a na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, s účastí veřejnosti
nepřevyšující sto osob s tím, že mezi jednotlivými zástupci veřejnosti je rozestup alespoň
2 metry a každý z nich má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje,


2. koncerty, divadelní představení a jiná umělecká představení a slavnosti, při kterých se
převážně zpívá, včetně zkoušek,


3. dále:
 provoz heren a kasin,
 provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku
na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách
a akcí podle bodu II/2,
 provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro
kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
 návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování,


II. omezuje


1. divadelní, filmová a jiná umělecká představení, při kterých se převážně nezpívá, tak, že


a) se jich může účastnit nejvýše 500 diváků, resp. účastníků s tím, že musí být dodržena
vzdálenost 2 metry mezi účastníky a účinkujícími osobami (např. herci, hudebníci),
případně musí být účinkující osoby od účastníků odděleny nepropustnou zábranou
bránící šíření kapének (např. plexisklo),
b) každý účastník akce má určeno místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje;
pokud je zpoplatněn vstup, nelze vstup prodat jinak než na konkrétní místo k sezení;
organizátor akce je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení
pro účastníky akce,
c) v prostorech, kde se tyto akce konají, se zakazuje podávat nebo prodávat potraviny
včetně pokrmů a nápojů,
d) účastníci jsou povinni dodržovat rozestupy od jiných účastníků alespoň 2 metry,
nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na určeném místě k sezení,


2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní
pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně
rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci
vnitřního nebo vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců
pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,


3. účast na bohoslužbě tak, že se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše
však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě
k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu
bohoslužby se nezpívá,


4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 20:00
hod. a 06:00 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb
a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních); tento zákaz se nevztahuje na prodej
mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení
s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny); pro účel
oslavy svatby nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, konaných nejpozději následujícího dne, se zakazuje přítomnosti
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00
hod.,
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o
dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4
zákazníků je rozestup alespoň 2 metry,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory (např.
výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují
potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy
od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, ledaže se zdržují na
místě k sezení ve venkovních prostorech provozovny (např. zahrádka),
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
f) zákaz produkce živé hudby a tance,
g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,


5. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,
že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v těchto provozovnách v čase mezi 20:00 hod. a 06:00
hod.,
b) zákaz produkce živé hudby a tance,


6. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
a) u jednoho stolu v společném prostoru k sezení za účelem konzumace nakoupených
pokrmů (tzv. food court) sedí nejvýše 2 zákazníci; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj
usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše dvou zákazníků je rozestup
alespoň 2 metry,
b) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
c) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
d) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
e) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
f) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
g) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,


7. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen
a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich
nejvýše ve skupinách po dvou osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň
2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu
ze společné domácnosti;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star