Usnesení vlády - pravidla pro školství od 12. do 13. října 2020

Celý text usnesení vlády České republiky  [PDF, 164 kB]

Vláda
I. omezuje s účinností ode dne 12. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.


1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na
výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz
osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a
praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů,


2. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
 povinné školní docházky,
 praktického vyučování a praktické přípravy;
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
 praktických škol jednoletých a dvouletých,


3. provoz druhého stupně základního vzdělávání v základní škole podle školského zákona
a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků poloviny tříd na vzdělávání, a to způsobem,
že se vzdělávání v týdnu od 12. do 16. října 2020 neúčastní první polovina tříd a v týdnu
od 19. do 23. října 2020 neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet
zaokrouhlit); věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9
školského zákona,


4. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním
uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní
jazykové zkoušce, s výjimkou individuální výuky v základní umělecké škole (tj. jeden
učitel a jeden žák),


5. provoz středisek volného času a školních klubů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,


6. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona
a vysokých škol podle zákona o vysokých školách tak, že součástí vzdělávání není zpěv,


7. provoz škol, s výjimkou mateřských škol a prvního stupně základního vzdělávání
v základní škole, podle školského zákona a vysokých škol podle zákona o vysokých
školách, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.


II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do 23:59
hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a základních
uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na základním,
středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři podle školského
zákona.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star