Usnesení vlády - pravidla pro školství od 14. 10. do 1. 11. 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 237 kB]

Vláda


I. omezuje s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.


1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti studentů na
výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na
vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi
studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších
zdravotnických studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou
výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách,


2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních
vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo
praxe podle bodu 1,


3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnosti žáků
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
 škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy;
 škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti;
 praktických škol jednoletých a dvouletých,


4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se
nevztahuje na školy a třídy podle § 16 odst. 9 školského zákona a na školy při
zdravotnickém zařízení,


5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním
uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní
jazykové zkoušce,


6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje
osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém
vzdělávání,


7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje
poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského
zákona, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a
ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou studentů, jimž byla vládou
uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků praktických škol jednoletých
a dvouletých, a zakazuje se škola v přírodě,


8. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona
a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,


9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to
tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání,


II. zakazuje s účinností ode dne 26. října 2020 od 00:00 hod. do dne 27. října 2020 do
23:59 hod. osobní přítomnost žáků základních a středních škol, konzervatoří a
základních uměleckých škol podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, na základním, středním a základním uměleckém vzdělávání a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star