Pravidla pro akce a provozy od 14. do 22. října 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 244 kB]

Vláda s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje


1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo
ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti, a to s výjimkou:
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou
účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;
s tím, že:
a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby a jiné náboženské obřady,
slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,
b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce
ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo
osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran
a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob s tím, že mezi jednotlivými
zástupci veřejnosti je rozestup alespoň 2 metry a každý z nich má určeno místo
k sezení, na kterém se převážně zdržuje, a shromáždění podle zákona č. 84/1990
Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek podle
bodu II/6,
c) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom,
že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp.
smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne; pro účel oslavy podle
tohoto písmene se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích
služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00 hod.,


2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob,
s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné
činnosti, účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, nebo pohřbu; tyto osoby jsou povinny zachovávat při kontaktu s ostatními
osobami, s výjimkou členů domácnosti, odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,


3. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,


4. dále:
 koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté,
 společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou
mateřských škol,
 poutě a podobné tradiční akce,
 kongresy a jiné vzdělávací akce,
 veletrhy,
 provoz heren a kasin,
 provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku
na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských
školách,
 provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro
kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
 návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
 návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování;


II. omezuje


1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace,
hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
(např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb
a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích
zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to
pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej
mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení
s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že
prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase
mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4
zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory
(např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny
konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou
alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno),
povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti,
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
f) zákaz produkce živé hudby a tance,
g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,


2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,
že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,


3. s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom,
že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp.
smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto
akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost
veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00
hod.,


4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,


5. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen
a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich
nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň
2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu
ze společné domácnosti,


6. právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše
500 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů
mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
III. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž
dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star