Usnesení vlády - pravidla pro volný pohyb od 22. do 27. října 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 236 kB]

Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:


1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,


2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,


3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin,
léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického
zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých,
zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních
a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,


4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu I/3 tohoto usnesení pro
jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),


5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,


6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých,


7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,


8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních
rekreačních objektů a pobytu v nich,


9. cest za účelem vycestování z České republiky,


10. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,


11. cest zpět do místa svého bydliště;


II. nařizuje


1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě
svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodu I tohoto usnesení,


2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,


3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;


III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit
celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při
zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník
je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;


IV. doporučuje
1. zaměstnavatelům
a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou
vykonávat v místě bydliště,
b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
v kolektivní smlouvě,
c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,


2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
2 metry (např. při nákupu),


3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,


4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se
zákazníky;


V. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž
dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star