Usnesení vlády - pravidla pro volný pohyb od 28. 10. do 3. 11. 2020

Celý text usnesní vlády České republiky [PDF, 238 kB]

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59
hod. s výjimkou:


1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele a zpět do místa bydliště,


2. výkonu povolání,


3. výkonu činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,


4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu
ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,


5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,


II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59
hod. s výjimkou:


1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,


2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,


3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin,
léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického
zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých,
zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních
a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,


4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),


5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,


6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých,


7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,


8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam,


9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,


10. cest za účelem vycestování z České republiky,


11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,


12. cest zpět do místa svého bydliště;


III. nařizuje


1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat
v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,


2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,


3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je
možné,


4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že shromáždění se může účastnit
celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování
rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;


V. doporučuje


1. zaměstnavatelům
a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
v kolektivní smlouvě,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,


2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
2 metry (např. při nákupu),


3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,


4. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;


VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce, jinak zakázané podle tohoto krizového opatření, při jejichž
dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných v důležitém státním zájmu konat;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star