Usnesení vlády - pravidla pro školství od 2. do 17. listopadu 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 71 kB]

Vláda omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.


1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol
a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje
osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů
podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních
programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů
a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních
školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,


2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají
na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů,
jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické
a praktické výuky nebo praxe podle bodu 1,


3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve
školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
– škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
– škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
– praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických
zařízeních a zařízeních sociálních služeb,


4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním vzdělávání v základní škole; věta první tohoto bodu se nevztahuje na školy při zdravotnickém
zařízení,


5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského
zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti
žáků a uchazečů na státní jazykové zkoušce,


6. provoz středisek volného času, školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost
dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,


7. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České
republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát),
s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků
a studentů, kteří se účastní praktického vyučování a praktické přípravy podle bodu 3, a zakazuje školu
v přírodě,


8. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona a vysokých škol
tak, že součástí vzdělávání není zpěv,


9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to tak, že zakazuje
sportovní činnosti jako součást vzdělávání.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star