Pravidla pro školství od 18. do 22. listopadu 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 224 kB]

Vláda s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 20. listopadu 2020 do 23:59 hod.


I. omezuje


1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi
studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších
zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou
výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních
pro výkon ústavní a ochranné výchovy,


2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních
vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se účastní klinické a praktické výuky nebo
praxe podle bodu 1,


3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů
ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, přičemž
prezenční výuka musí probíhat v neměnné třídě,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),


4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky
1. nebo 2. ročníku základní školy,
e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a příp. zákonný zástupce).
Prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků.


5. provoz základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na základním
uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní
jazykové zkoušce,


6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,


7. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo
žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to za
podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné
neměnné třídy prezenční výuky,


8. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou
uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, žáků a studentů, kteří se účastní
praktického vyučování a praktické přípravy podle bodu 3, žáků, kteří se mohou účastnit
prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě,


9. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, a školských zařízení podle školského zákona
a vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv,


10. provoz škol, s výjimkou mateřských škol, podle školského zákona a vysokých škol, a to
tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star