Pravidla pro nošení ochran. prostředků dých. cest od 18. do 20. 11. 2020

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 354 kB]

1. Všem osobám se s účinností ode dne 18. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne
20. listopadu 2020 do 23:59 hod. zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné
prostředky, které brání šíření kapének, a to:


a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),


b) v prostředcích veřejné dopravy,


c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,


d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti,


e) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele, je možné, aby určitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný
štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.


2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:


a) děti do dvou let věku,


b) děti a pedagogické pracovníky v mateřské škole a děti a osoby o ně pečující v dětské
skupině,


c) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),


d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
v internátě a domově mládeže,


e) školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené
při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou,


f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,


g) žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole nebo třídě zřízené podle § 16
odst. 9 školského zákona, žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky
oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky, studenty
a pedagogické pracovníky, pokud jsou účastníky zájmového vzdělávání ve školní
družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině určené výlučně pro tyto žáky
nebo studenty,


h) zaměstnance a děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,


i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,


j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,


k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,


l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,


m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,


n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy
vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně
2 metry od jiné osoby,


o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,


p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,


q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu,


r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,


s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních
podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude
z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do
kategorie třetí nebo čtvrté,


t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,


u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou
ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,


v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a
další osoby tomuto prohlášení přítomné,


w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a
dalšími blízkými osobami,


x) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod.,


y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských
a léčebných bazénů a saun

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star