Pravidla pro volný pohyb od 23. 11. do 2. 12. 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 239 k'B]

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 23:00 hod. do 04:59
hod. s výjimkou:


1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,


2. výkonu povolání,


3. výkonu činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,


4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu
ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,


5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,


6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,


7. cest zpět do místa svého bydliště;


II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 22:59
hod. s výjimkou:


1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,


2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,


3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin,
léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického
zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých,
zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních
a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,


4. cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),


5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,


6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých,


7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,


8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,


9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,


10. cest za účelem vycestování z České republiky,


11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
a pohřbu, v počtu ne vyšším než 20 osob, a návštěvy hřbitova,


12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,


13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,


14. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV.,


15. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI.,


16. cest zpět do místa svého bydliště;


III. nařizuje


1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat
v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,


2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,


3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 6 osob, s výjimkou
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je
možné,


4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;


IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo
vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to
ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami
účastníků alespoň 2 metry,
b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné
místnosti určené pro náboženské obřady se může účastnit celkem nejvýše 20
účastníků, přičemž účastníci dodržují minimální rozestupy 2 metry mezi sebou,
s výjimkou členů domácnosti, a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce;


V. doporučuje


1. zaměstnavatelům
a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
v kolektivní smlouvě,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,


2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
2 metry (např. při nákupu),


3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,


4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;


VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření,
při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce
v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star