Pravidla pro školství od 25. do 29. listopadu 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 224 kB]

Vláda omezuje s účinností ode dne 25. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 29. listopadu 2020 do 23:59 hod.


1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:
a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, studentů studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v
mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon
ústavní a ochranné výchovy,
b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku
bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20
studentů,
d) na studium v doktorském studijním programu,
e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo
odevzdání studijní literatury,


2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních
vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle
bodu 1. písm. a), b), c) nebo d),


3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve
zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
f) žáků závěrečných ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů
v konzervatoři,
g) praktického vyučování a praktické přípravy za přítomnosti nejvýše 20 žáků nebo
studentů,
h) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo
skupinách žáků nebo studentů,


4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1.
nebo 2. ročníků základní školy,
e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a
příp. zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,


5. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích
jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním
uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní
jazykové zkoušce, s výjimkou:
a) individuální konzultace nebo výuky (pouze jeden žák, jeden pedagogický pracovník a
příp. zákonný zástupce),
b) konání státních jazykových zkoušek za účasti nejvýše 10 osob,


6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou individuální
konzultace nebo vzdělávání,


7. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo
žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to
za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné
neměnné třídy prezenční výuky,


8. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, jimž byla vládou
uložena pracovní povinnost podle krizového zákona, a žáků a studentů, kteří se mohou
účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě
a školní výlety,


9. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že
součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol
a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového
nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
c) středisek volného času při činnostech, při kterých je zpěv podstatou zájmového
vzdělávání,


10. provoz škol podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje
sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol
a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí
rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
c) středisek volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost podstatou
zájmového vzdělávání,


11. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně
nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star