Pravidla pro provozovny a akce od 3. do 8. prosince 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 246 kB]

Vláda s účinností ode dne 3. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje


1. hromadné akce, není-li dále stanoveno jinak, konané v počtu vyšším než 10 osob
ve vnitřních prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a to s výjimkou:
a) členů domácnosti,
b) zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
c) osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
d) osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
e) schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají
na základě zákona,
přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou
účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry,


2. dále:
a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě
výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo
zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů
čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2
metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud
to dovolují prostorové podmínky,
b) společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ
podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,
c) užití lyžařských vleků a lanových drah veřejností;


II. omezuje


1. vzdělávací akce a zkoušky tak, že v jeden čas může být přítomno 10 osob ve vnitřních
prostorech staveb nebo 50 osob ve vnějších prostorech, a v případě, je-li zkouška podle
právního předpisu veřejná, mohou být ve vnitřních prostorech staveb dále přítomny
nejvýše 3 osoby z řad veřejnosti, účastníci mezi sebou udržují rozestupy alespoň
2 metry; u jednoho stolu sedí nejvýše 4 účastníci; pokrmy a potraviny včetně nápojů
konzumují pouze vsedě,


2. provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že jejich provozovny jsou pro zákazníky
uzavřeny v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., ve vnitřních prostorech sázkové
kanceláře může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2
vnitřní plochy a provozovatelé
heren a kasin musí dodržovat následující pravidla:
a) všichni zákazníci musí být usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň
1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše
4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,


3. provoz sportovišť tak, že:
a) sportovními svazy organizované profesionální a amatérské soutěže se konají
bez přítomnosti diváků,
b) ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny
bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, taneční studia, posilovny a fitness
centra) je možné provozovat pouze individuální sporty a přítomno v jeden čas může
být nejvýše 10 osob, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních
a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují,
c) pro výkon sportovní činnosti a přípravy na ni, kterou provádí osoby v rámci výkonu
zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu
pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,
a sportovní akce platí, že
i) pro vnitřní i venkovní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo
1 skupina dlouhodobě se společně připravujících sportovců,
ii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou
nastavena režimová opatření,
d) pro výkon sportovní činnosti a soutěží amatérských sportovců organizovaných
sportovními svazy a přípravy na ně platí, že
i) pro vnitřní přípravu může na jedné sportovní ploše být 1 tým nebo 1 skupina
dlouhodobě se společně připravujících sportovců, nejvýše však 10 osob,
ii) sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
iii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou
nastavena režimová opatření,
e) pro výkon rekreačního sportu platí, že
i) vnitřní sportoviště lze využít nejvýše v počtu 10 osob a zároveň nejvýše 1 osoba
na 15 m2,
ii) sportovat venku mohou na jedné sportovní ploše nejvýše 2 týmy nebo 2 skupiny,
iii) pro příchod a odchod ze sportoviště, používání šaten, sprch a toalet jsou
nastavena režimová opatření,
f) provoz fitness center je umožněn v jejich vnějších i vnitřních prostorech
při dodržování rozestupů minimálně 2 metry mezi osobami; ve vnitřních prostorech
může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2
vnitřní plochy, a skupinové aktivity
lze provozovat maximálně v počtu 10 osob; pro šatny, sprchy a toalety provozovatel
nastaví režimová opatření; individuální trénink musí být konán v minimálních
odstupech 2 metry, s výjimkou vzdálenosti mezi zákazníkem a trenérem,


4. provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních
služeb, tak, že ve venkovních prostorech může být nejvýše 50 osob a ve vnitřních
prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2
vnitřní plochy, skupinové
aktivity lze provozovat maximálně v počtu 10 osob, saunové ceremoniály a provoz parní
sauny jsou zakázány,


5. návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že může být využito
nejvýše 25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas,
ve vnitřních prostorech může být přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2
vnitřní plochy
určené pro veřejnost, a v případě skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10
osob,


6. návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor tak, že může být využito nejvýše
25 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, a v případě
skupinových prohlídek po skupinách maximálně 10 osob,


7. návštěvy a prohlídky hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,
hvězdáren a planetárií tak, že návštěvníci se mohou v objektu zdržovat a pohybovat
ve skupinách maximálně po 10 osobách,


8. veletrhy a prodejní hospodářské výstavy tak, že může být využito nejvýše 25 % kapacity
z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas, ve vnitřních prostorech může být
přítomna maximálně 1 osoba na 15 m2
vnitřní plochy určené pro veřejnost, a účastníci
udržují mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,


9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího
dne, tak, že účast na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob,


10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo
vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to
ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami
účastníků alespoň 2 metry,
b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné
místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než
odpovídá obsazenosti nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou
osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech,
dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází
k hromadnému zpěvu,


11. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 22:00
hod. a 05:59 hod., s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např.
zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních
služeb, ve vězeňských zařízeních),
b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše
4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb zákazníkovi mimo její vnitřní
prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí
provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny
dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
50 % kapacity míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně
evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
f) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,


12. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,
g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je
možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,


13. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
c) zakazuje se prodej potravin a pokrmů včetně nápojů určených ke konzumaci
na místě,
d) zakazují se stoly a místa k sezení,


14. provoz knihoven tak, že provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
plochy části knihovny, která je přístupná veřejnosti,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
c) zajistí, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí
při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,
d) u vstupu do knihovny umístí dezinfekční prostředky, aby byly k dispozici
pro zákazníky k dezinfekci rukou,


15. provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry tak,
že v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy
provozovny, která je přístupná veřejnosti, přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků
nezapočítávají, a mezi zákazníky je zachováván rozestup alespoň 2 metry,


16. provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že
provozovatel dodržuje následující pravidla:
1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2
se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je
držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
6. provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
7. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
8. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby
pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového
dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,
dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;


III. doporučuje


1. zaměstnavatelům
a) využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště,
b) zajistit pravidelné testování svých zaměstnanců na přítomnost viru SARS CoV-2,
popř. jeho antigenu,


2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
2 metry (např. při nákupu),


3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk;


IV. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření,
při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce
v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star