Pravidla pro školství od 7. do 20. prosince 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 227 kB]

Prodlouženo do 23. prosince 2020.

Vláda


I. omezuje s účinností ode dne 7. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.


1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje:
a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v
mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon
ústavní a ochranné výchovy,
b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku bakalářského nebo
magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů,
d) na studium v doktorském studijním programu,
e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo
odevzdání studijní literatury,
f) na studenty prvních ročníků za přítomnosti nejvýše 20 studentů,


2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních
vysokých škol, s výjimkou studentů, jimž byla vládou uložena pracovní povinnost podle
zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu
I/1 písm. a), b), c), d) nebo f),


3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
d) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
e) žáků závěrečných ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů
v konzervatoři,
f) praktického vyučování a praktické přípravy,
g) žáků a studentů jiných než závěrečných ročníků, a to způsobem, že se teoretického
vyučování v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní
druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
h) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
s tím, že prezenční výuka nižších stupňů šestiletého a osmiletého gymnázia a prvního
až čtvrtého ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře musí probíhat
v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků,


4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. stupně základní školy,
d) žáků 9. ročníků základní školy,
e) žáků 6. až 8. ročníku základní školy, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu
neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při
lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
f) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
g) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
h) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
i) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a případně zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,


5. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích
jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním
uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole a jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky včetně účasti žáků a uchazečů na státní
jazykové zkoušce, s výjimkou:
a) vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10 žáků,
b) konání státních jazykových zkoušek za účasti nejvýše 10 osob,


6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost účastníků
na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou vzdělávání za přítomnosti nejvýše 10
účastníků,


7. provoz školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí a žáků na tomto
zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo žáků, kteří se mohou účastnit prezenční
výuky podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že v oddělení jsou přítomni děti
nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak
z jednoho ročníku nebo ze dvou stále stejných tříd,


8. provoz školních klubů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost účastníků na tomto
zájmovém vzdělávání s výjimkou účastníků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky
podle tohoto krizového opatření, a to za podmínky, že ve skupině jsou přítomni účastníci
pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky, a nelze-li to realizovat, pak za přítomnosti
nejvýše 10 účastníků,


9. další vzdělávací aktivity tak, že zakazuje školu v přírodě a školní výlety,


10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že
součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých
škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí
rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
c) středisek volného času při činnostech, při kterých je zpěv podstatou zájmového
vzdělávání,


11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to
tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých
škol a oborů základních uměleckých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní
součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,
c) středisek volného času při činnostech, při kterých je sportovní činnost podstatou
zájmového vzdělávání,


12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně
nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star