Pravidla pro provozovny a akce od 18. do 26. 12. 2020

Celý text usnesení vlády České republiky ze dne 14. 12. 2020 [PDF, 240 kB]

Celý text usnesení vlády České republiky ze dne 17. 12. 2020 [PDF, 120 kB]

Vláda s účinností ode dne 18. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje


1. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody
a bary), s výjimkou:
a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských
zařízeních),
b) v případě školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků
a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze
ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 22:59 hod.
tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)
s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán
v čase mezi 23:00 hod. a 04:59 hod.,


2. dále
a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté s přítomností diváků, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě
výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo
zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů
čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2
metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud
to dovolují prostorové podmínky,


b) společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ
podle písmena a), a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin,


c) poutě a podobné tradiční akce,


d) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické
výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č.
96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, profesního vzdělávání
členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České
republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro
výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, a s výjimkou činností na základě zákona č.
247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel a o změnách některých zákonů; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost
více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3
osob z řad veřejnosti,“,

e) veletrhy,


f) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,


g) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou
sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to
krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby
v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako
přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními
svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,


h) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,


i) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,


j) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,


k) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky
č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování,


3. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
a) osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,


b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,


c) cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením
na území České republiky,


d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,


e) osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem
nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit
poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo
pro zajištění ubytování osob bez domova,


f) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení
vlády,


4. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít
alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,


5. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek
a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 23:00 hod. až 04:59 hod. s tím,
že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského
zákona, a na provozování
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/1;


II. omezuje


1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost
veřejnosti v provozovně podle bodu I/1 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše
4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
d) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
e) zákaz produkce živé hudby a tance,
f) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,


2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny
stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které
v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li
o členy domácnosti,


3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,
že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,


4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,
g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je
možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,


5. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť, jejichž činnost není zakázána
podle bodu I/5, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,
b) v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15m2,
c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených
k bezprostřední konzumaci; tím není dotčena možnost bezplatného poskytování
pokrmů v rámci předvánočních nebo vánočních akcí charitativního charakteru,
e) zakazují se stoly a místa k sezení,


6. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich
vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;


7. provoz kadeřnictví, provozoven kosmetických služeb, masáží, pedikúry a manikúry tak,
že v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 plochy
provozovny, která je přístupná veřejnosti, přičemž děti do 15 let se do počtu zákazníků
nezapočítávají, a mezi zákazníky je zachováván rozestup alespoň 2 metry,


8. provoz v provozovnách maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb tak, že
provozovatel dodržuje následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je
držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby
pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového
dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,
dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;


9. provoz v lyžařských areálech tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:
a) provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí řízení front tak, že zákazníci
jsou řazeni do samostatných koridorů s jednosměrným postupem osob, v zástupu
za sebou, s rozestupy mezi osobami alespoň 2 metry s výjimkou členů domácnosti;
vzájemná vzdálenost dvou koridorů od sebe je alespoň 2 metry,
b) provozovatel lyžařského vleku nebo lanové dráhy zajistí, že sedačky s krytem jsou
mechanicky zajištěny proti možnosti uzavření a kabiny mají po celou dobu provozu
otevřená okénka;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star