Pravidla pro školství od 21. do 26. 12. 2020

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 202 kB]

Vláda


I. zakazuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020
do 23:59 hod. osobní přítomnost žáků a studentů základních a středních škol,
konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a jazykových škol
s právem státní jazykové zkoušky a účastníků ve školní družině, ve školním klubu
a ve středisku volného času podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, na základním, středním, základním uměleckém vzdělávání, jazykovém
vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři, vzdělávání ve vyšší odborné škole a zájmovém
vzdělávání, a poskytování ubytování ve školských výchovných a ubytovacích zařízení
s výjimkou ubytovaných, kteří nemají na území České republiky jiné bydliště, a osobní
přítomnost účastníků ve vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků
s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů,


II. omezuje s účinností ode dne 21. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 23. prosince 2020
do 23:59 hod.
1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje
a) na účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v
mateřských školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné
výchovy,
b) na účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů,
c) na laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku
bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše
20 studentů,
d) na studium v doktorském studijním programu,
e) na individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo
odevzdání studijní literatury,


2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních
vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu II/1
písm. a), b), c) nebo d),


3. provoz vysokých škol tak, že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou studijních
programů vysokých škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí akreditovaného
vzdělávacího či studijního programu,


4. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání,
s výjimkou studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní
součástí akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star