Pravidla pro volný pohyb od 27. 12. 2020 do 29. 1. 2021

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 241 kB]

Vláda s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.


I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. výkonu povolání,
3. výkonu činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu
ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,
7. cest zpět do místa svého bydliště;


II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně zajištění potřeb
osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání
odpadu,
4. cest za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu
(např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých,
7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,
8. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
9. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
10. cest za účelem vycestování z České republiky,
11. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,
12. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
13. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
14. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV,
15. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI,
16. cest zpět do místa svého bydliště;


III. nařizuje


1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat
v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,
2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
 členů domácnosti,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je
možné,
4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;


IV. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo
vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to
ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami
účastníků alespoň 2 metry,
b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné
místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než
odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou
osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech,
dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází
k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních
účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;


V. doporučuje


1. zaměstnavatelům
a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
v kolektivní smlouvě,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
2 metry (např. při nákupu),
3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 omezit přímý kontakt se zákazníky;


VI. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření,
při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce
v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star