Pravidla pro školství od 27. 12. 2020 do 10. 1. 2021

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 222 kB]

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. prosince 2020 od 00:00 hod. do dne 10. ledna 2021 do 23:59 hod.


1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České
republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů
na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na klinické a praktické výuce a praxi
studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších
zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou
výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních
pro výkon ústavní a ochranné výchovy,


2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních
vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,


3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
d) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů
ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
f) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitní zkoušek, absolutorií
a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo
skupinách žáků nebo studentů,


4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) dětí v přípravné třídě,
c) žáků 1. a 2. ročníků základní školy,
d) žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky
1. nebo 2. ročníků základní školy,
e) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
f) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
g) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
h) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a příp. zákonný zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,


5. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích
jazyků s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků
na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích
jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za
účasti nejvýše 10 osob,


6. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,


7. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání s výjimkou dětí nebo
žáků, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a to
za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné
neměnné třídy prezenční výuky,


8. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou
účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření, a zakazuje školu v přírodě a
školní výlety,


9. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že
součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých
škol, ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného
vzdělávacího nebo studijního programu,


10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to
tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých
škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo
akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,


11. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně
nutných případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star