Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí v roce 2021

Také v roce 2021 bude město Holešov poskytovat za účelem podpory aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí finanční dotace z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova (dále jen FKSVSV), který navazuje na dřívější Fond kultury, sportu a vzdělávání.

Dotaci bude možno čerpat z následujících programů:

- Akce milion,

- mimořádné finanční dotace,

- dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež,

- dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích,

- dotace na významné akce v Holešově,

- dotace na sociální služby a

- dotace na sociální oblast.

Dotace bude poskytována pro aktivity v Holešově či s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací, dotací na významné akce v Holešově a dotací na sociální oblast i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající.

Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři (každý program má svůj vlastní formulář) a přílohy dle článku 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu (tyto přílohy stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele). Povinné přílohy jsou tři, a to

1) prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,

2) prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu (je možno nahradit sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně)

3) čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města (https://www.holesov.cz/fksvsv).

Největší finanční částka je tradičně rozdělována v programu Akce milion. Uzávěrka příjmu žádostí o dotaci v rámci Akce milion bude 1. 3. 2021. K tomuto datu je třeba podat také žádosti o dotaci na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež (v případě, že subjekt žádá na celý kalendářní rok) a dotaci na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích. Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace a o dotace na významné akce v Holešově bude probíhat v termínu 1. 3. 2020 – 30. 11. 2021. Žádosti o dotace na sociální služby lze podávat do 15. 2. 2021, u dotací na sociální oblast není termín stanoven. Podstatnou změnou v pojetí mimořádných finančních dotací, která platila již v roce 2020, je jejich poskytnutí pouze na opravdu mimořádné účely, ne na každoročně se opakující akce. Ty lze zahrnout do Akce milion.

Další informace týkající se fondu jsou k dispozici na oficiálním webu města www.holesov.cz. Případné dotazy je možné konzultovat na následujících kontaktech:  ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600.

 

Mgr. Ilona Augusti

odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star