Pravidla pro provozovny od 30. ledna do 14. února 2021

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 252 kB]

Změna od 9. února 2021 [PDF, 92 kB]

Vláda s účinností ode dne 30. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.


I. zakazuje


1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto
provozoven:
a) prodejen potravin,
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
c) prodejen paliv,
d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f) prodejen malých domácích zvířat,
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
h) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
i) prodejen novin a časopisů,
j) prodejen tabákových výrobků,
k) prádelen a čistíren,
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
na pozemních komunikacích,
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
způsobem,
p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
q) pokladen prodeje jízdenek,
r) květinářství,
s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost
ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu
ve stavebnictví,
t) prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
u) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
v) provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence,
w) zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
x) provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
y) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
z) myček automobilů,
aa) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují
nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
ab) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
ac) provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních
kamenů a jejich instalace),
ad) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové
výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje
v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/7,
ae) provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,
af) prodejen zbraní a střeliva,
ag) papírnictví,
ah) prodejen dětského oblečení a dětské obuvi,
ai) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
aj) provozoven péče o dítě do tří let věku v denním režimu,
s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách
prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností
podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve
kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán,
nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá
maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena
od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,


2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody
a bary), s výjimkou:
a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských
zařízeních),
b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů
účastnících se prezenčního vzdělávání,
c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze
ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.;
tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)
s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán
v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.,


3. dále
a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo
zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo
podnikání, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě
výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo
zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů
čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2
metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud
to dovolují prostorové podmínky,
b) poutě a podobné tradiční akce,
c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění
pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění
pozdějších předpisů,
ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky,
strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České
republiky a členů jednotek požární ochrany,
iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologická vyšetření dle zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů,
iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č.
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst.
10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek,
jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité
činnosti, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle
právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti; dále se zakazuje
pobyt v motorovém vozidle bez respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95
bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci
zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
d) veletrhy,
e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou
sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to
krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby
v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako
přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními
svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
j) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky
č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování,
k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah pro
zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití
lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické
infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně
Horské služby,


4. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat
před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo
objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej
po celou dobu pobytu ubytované osoby,
b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
c) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají
oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení
vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,


5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít
alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,


6. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek
a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím,
že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského
zákona, a na provozování:
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,
f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,


7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích,
v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní
prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin
a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;


II. omezuje


1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost
veřejnosti v provozovně podle bodu I/2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše
4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
d) zákaz produkce živé hudby a tance,
e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,


2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny
stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které
v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li
o členy domácnosti,


3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,
že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,


4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,
g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je
možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,


5. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť, jejichž činnost není zakázána
podle bodu I/7, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,
b) v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,
c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených
k bezprostřední konzumaci; tím není dotčena možnost bezplatného poskytování
pokrmů v rámci akcí charitativního charakteru,
e) zakazují se stoly a místa k sezení,


6. provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než
bezkontaktně,


7. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel dodržuje
následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je
držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu
(větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby
pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového
dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,
dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star