Pravidla pro volný pohyb od 15. do 28. února 2021

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 246 kB]

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.


I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:


1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,


2. výkonu povolání,


3. výkonu činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,


4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu
ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,


5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,


6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,


7. cest zpět do místa svého bydliště;


II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:


1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,


2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,


3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, zajištění nezbytných
potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví,
sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,


4. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,


5. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých,


6. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,


7. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,


8. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich, a to za podmínky současného
pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,


9. cest za účelem vycestování z České republiky,


10. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,


11. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,


12. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem V,


13. cest za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v souladu s bodem VI,


14. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX,


15. cest zpět do místa svého bydliště;


III. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto
usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu I nebo bodu II/1 až 6, 9 až 15
nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví;


IV. nařizuje


1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat
v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,


2. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,


3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
 členů domácnosti,
 doprovodu podle bodu II/4 a 5,
 zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je
možné,


4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;


V. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít
ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
a) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo
vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to
ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami
účastníků alespoň 2 metry,
b) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné
místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než
odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou
osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech,
dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,
nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází
k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou oddělení od ostatních
účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;


VI. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby tak,
že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob, tak:
a) každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou
obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez
výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N 95,
b) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou
členů domácnosti,
c) každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě
potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl
proveden nejvýše před 3 dny,
d) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné
k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu;


VII. důrazně doporučuje zdržovat se v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti
a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a při styku s jinými osobami používat respirátor
bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95;


VIII. doporučuje


1. zaměstnavatelům
a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
v kolektivní smlouvě,
b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,


2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
2 metry (např. při nákupu),


3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,


4. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/6 omezit přímý kontakt se zákazníky;


IX. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření,
při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce
v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star