Pravidla pro nošení ochranných prostředků dých. cest od 25. do 28. 2. 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 256 kB]


1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání
tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem
(např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN
14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný
štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.


2. Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích
cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo
dvě přes sebe přeložené zdravotnické obličejové masky nebo obdobné prostředky
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy
ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní
péče,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
v) mezinárodní letiště,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti,
s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky
uvedené v bodu 1.


3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
c) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
v internátě a domově mládeže,
e) děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb
internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická
škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky
zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině
určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
h) děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
i) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
j) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
k) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
l) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
m) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,
n) zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy
vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně
2 metry od jiné osoby,
o) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,
p) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
q) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
audiovizuálního díla nebo pořadu,
r) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,
s) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních
podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude
z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do
kategorie třetí nebo čtvrté,
t) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
u) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou
ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
v) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
w) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
a dalšími blízkými osobami,
x) sportovce nebo cvičící osoby:
 v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
 ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti
a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud
konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích
účastnících se těchto činností,
 ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy
na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně
není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci
v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních
sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2

nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není
starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě
probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně,
kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí
pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
y) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských
a léčebných bazénů a saun.


4. V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod.
lze místo ochranného postředku dýchycích cest uvedeného v bodu 1 používat na
místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchycích cest, který brání šíření
kapének.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star