Pravidla pro školství od 27. 2. do 11. 4. 2021

Celý text usnesení vlády [PDF, 74 kB]

Vláda omezuje s účinností ode dne 27. února 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.:


1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol
a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje
osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při
studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů
podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní
lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),


2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají
na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů,
kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,


3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve
školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických
zařízeních a zařízeních sociálních služeb,
d) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník),
e) konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob,
f) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob,
Částka 39 Sbírka zákonů č. 100 / 2021 Strana 901
g) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách a v konzervatořích,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách žáků nebo
studentů,


4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na
základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
c) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný
zástupce),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků,


5. provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na
předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení,


6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky podle školského
zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou podle zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků nebo účastníků na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na
kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové
škole s právem státní jazykové zkoušky; státní jazykové zkoušky je možné konat za účasti nejvýše
10 osob,


7. provoz středisek volného času, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných
účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,


8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů
a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání,


9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří mají na území České
republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních (domov mládeže, internát),
s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto krizového opatření,
a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,


10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že součástí
vzdělávání není zpěv, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je
zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo studijního programu,


11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje
sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je
sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu,


12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků a zaměstnanců) do prostor
školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných případech, s tím, že se omezí kontakt
třetích osob s osobami v prostorách školy nebo školského zařízení.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star