Pravidla pro služby od 1. do 21. 3. 2021

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 110 kB]

Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.


I. zakazuje


1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
a) prodejen potravin,
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích,
c) prodejen paliv,
d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
g) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
h) prodejen novin a časopisů,
i) prodejen tabákových výrobků,
j) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
k) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
l) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
m) pokladen prodeje jízdenek,
n) květinářství,
o) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
p) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků
nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
q) myček automobilů bez obsluhy,
r) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce
a jiné podlahové krytiny,
s) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
t) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
u) provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité
činnosti, za podmínky, že je služba poskytována tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel
s jedním zákazníkem,
s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo
poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona;
dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej
a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část
provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán,
je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,


2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:
a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se
prezenčního vzdělávání,
c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným
osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.;
tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého
občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.,


3. dále
a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí
umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že
celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy
jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na
smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,
b) poutě a podobné tradiční akce,
c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné
způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření dle
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10
písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách,
v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je
podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce
a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání
výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů;
přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu
veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti; dále se zakazuje pobyt v motorovém vozidle bez
respirátoru alespoň třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu po dobu praktické jízdy s výcvikovým vozidlem v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
d) veletrhy,
e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty,
ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť,
tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských
zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy,
kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo
kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
j) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti
obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová,
výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,
k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní
obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah pro
zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby,
Částka 39 Sbírka zákonů č. 114 / 2021 Strana 929
l) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo dětské skupiny poskytující službu péče o dítě převážně
pro děti zaměstnanců těchto zařízení,


4. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu
pobytu ubytované osoby,
b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
c) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu
a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže
nemají jiné bydliště na území České republiky,
f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich
nezbytnému doprovodu,


5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické
nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,


6. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po
celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na
činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových
nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,
f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,


7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách
a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné
prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit
v jiné provozovně;


II. omezuje


1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/2 tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících
u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze
u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti,
je rozestup alespoň 2 metry,
c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních proSbírka zákonů č. 114 / 2021Strana 930 Částka 39
storech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový
aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
d) zákaz produkce živé hudby a tance,
e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,


2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb
mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných
osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,


3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich
zakazuje přítomnost veřejnosti,


4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy
shromažďování osob,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí
na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou
informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na
veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra,
infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor
apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,
j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes
výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,


5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes
výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95,


6. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou vozidel taxislužby nebo
jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy;
v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší
15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let
doprovázející zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci
označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální
rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením,
má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní
vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány
k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich
průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní
plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj.
celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty
a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují
kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


7. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star