Pravidla pro pohyb od 1. do 21. 3. 2021

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 96 kB]

Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob mezi okresy a za
účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace související s výskytem onemocnění
COVID-19 s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod. omezuje
volný pohyb osob na území České republiky tak, že


I. zakazuje


1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo
bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba
pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu
pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu,


2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území
tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště;


II. stanovuje ze zákazů podle bodu I. tyto výjimky:


1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti
veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,


2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro
jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,
odkládání odpadu,


3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,


4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu
příbuzných a osob blízkých,


5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,


6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,


7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,


8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,


9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X.,


10. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,


11. cesta za účelem vycestování z České republiky;


III. nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy


1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do
04:59 hod. s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti
veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
b) výkonu povolání,
c) výkonu činností sloužících k zajištění
i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany
života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VIII. tohoto krizového opatření,
g) cest zpět do místa svého bydliště,


2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou
a) případů uvedených v bodě II.,
b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném
počtu osob,
c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za
podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba
trvalý pobyt nebo bydliště,
d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné
domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu
v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se
nachází tento rekreační objekt,
e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,


3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,


4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti,
doprovodu podle bodu II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně
konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu
osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,


5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce
a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště;


IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle:


1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele
nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele
nebo osoby, u které se činnost vykonává,


2. bodu II/2 až 11 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo
čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2 až 9 a 11; důvodnost využití
výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České
republiky;


V. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu II. nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví;


VI. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve
znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), který brání šíření kapének, a


1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory
staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících
a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,


2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené
pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst
k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí
na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky
sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu
s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo
zabráněno šíření kapének;


VII. důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje;


VIII. stanoví, že povinnosti stanovené v bodech I. až III. se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes
území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, pouze tranzitují, jako jsou zejména
pracovníci mezinárodní nebo vnitrostátní dopravy. Osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat
na území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, není-li to nezbytně nutné;


IX. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro
hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno
je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná
sportovní utkání nebo soutěže;


X. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů
územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:


1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku
(chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností
minimálně FFP2, KN95 nebo N95,


2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,


3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny,


4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem
uložených povinností včetně volby orgánu;


XI. důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star