Pravidla pro provozovny od 22. 3. do 11. 4. 2021

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 251 kB]

Vláda s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00 hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.


I. zakazuje


1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
a) prodejen potravin,
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na
pozemních komunikacích,
c) prodejen paliv,
d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
g) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
h) prodejen novin a časopisů,
i) prodejen tabákových výrobků,
j) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
na pozemních komunikacích,
k) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
způsobem,
l) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
m) pokladen prodeje jízdenek,
n) květinářství,
o) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
p) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
q) myček automobilů bez obsluhy,
r) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují
nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
s) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
t) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
u) provozoven, v nichž jsou realizována psychodiagnostická vyšetření, která jsou
nedílnou součástí výběrových řízení a následně nezbytnou podmínkou stanovenou
právními předpisy pro výkon určité činnosti, za podmínky, že je služba poskytována
tak, že se ve stejný čas setkává jeden poskytovatel s jedním zákazníkem,
s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat
nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých
sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán,
nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá
maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena
od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,


2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:
a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských
zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat
pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze
u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo
mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének,
b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů
účastnících se prezenčního vzdělávání,
c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze
ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.;
tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)
s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán
v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.,


3. dále
a) koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů
a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen
v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že
i) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě
výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
ii) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo
zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů
čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
iii) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru
a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to
dovolují prostorové podmínky,
b) poutě a podobné tradiční akce,
c) kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
i) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů, a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
ii) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky,
strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České
republiky a členů jednotek požární ochrany,
iii) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, kromě zkoušek, které je zakázáno konat, a zákona
č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně
psychologických vyšetření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,
iv) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst.
10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
v) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek,
jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité
činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a rekvalifikačních kurzů
zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce
a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky
podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve
znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou
součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů;
přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle
právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,
d) veletrhy,
e) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
f) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou
sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to
krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby
v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako
přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,
a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
g) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
h) návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
i) návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
j) provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako
jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování,
k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah pro zajištění
dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských
vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo
pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby,
l) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny
při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby
péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení,


4. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat
před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo
objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej
po celou dobu pobytu ubytované osoby,
b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
c) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění
ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení
vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní
služby, a jejich nezbytnému doprovodu,


5. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít
alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,


6. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek
a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím,
že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského
zákona, a na provozování:
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích
a autobusových nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,
f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,


7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích,
v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní
prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin
a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;


II. omezuje


1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost
veřejnosti v provozovně podle bodu I/2, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše
4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
d) zákaz produkce živé hudby a tance,
e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,


2. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny
stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které
v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných
místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li
o členy domácnosti,


3. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,
že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,


4. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,
spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky
na podlaze veřejných prostor apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,
g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný
pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,


5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich
vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání
výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2
nebo KN95,


6. provoz v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, s výjimkou vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, tak, že provozovatel dodržuje
následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména
za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy
mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro
nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového
dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,
schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


7. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně
lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného
zdravotního pojištění.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star