Pravidla pro volný pohyb od 22. 3. do 11. 4. 2021

Celý text usnesení vlády České republiky [PDF, 235 kB]

Změna od 27. března do 11. dubna 2021:

v bodu III/1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

"f) cest na shromáždění pořádané církví nebo náboženskou společností a účasti v něm ve dnech 1. až 3. dubna 2021 vždy v čase od 21:00 hod. do 23:59 hod.,"

dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena g) a h).

Vláda za účelem předcházení šíření onemocnění COVID-19 v rámci zvýšené mobility osob
mezi okresy a za účelem posílení odpovědnosti a prevence osob při řešení krizové situace
související s výskytem onemocnění COVID-19 s účinností ode dne 22. března 2021 od 00:00
hod. do dne 28. března 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území České
republiky tak, že


I. zakazuje


1. všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý
pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační
objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté,
za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním
objektu,


2. vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které
nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu
nebo bydliště;


II. stanovuje ze zákazů podle bodu I. tyto výjimky:
1. cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu
povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,


2. nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých
nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče
o děti a výkonu práva na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi,
včetně zajištění nezbytného doprovodu nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního
styku s rodičem, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,


3. nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních
služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
a do zařízení veterinární péče,


4. cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,


5. výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
f) veterinární péče,


6. účast na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob,


7. cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,


8. účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.,


9. cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla
za podmínek stanovených v bodu X.,


10. cesta za účelem návštěvy dítěte v náhradní rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné
výchově osobou blízkou,


11. cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště,


12. cesta za účelem vycestování z České republiky;


III. nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy


1. zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době
od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
b) výkonu povolání,
c) výkonu činností sloužících k zajištění
i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
d) neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách
z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
e) venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
f) účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX. tohoto krizového opatření,
g) cest zpět do místa svého bydliště,


2. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo
bydliště s výjimkou
a) případů uvedených v bodě II.,
b) nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb
v nezbytně nutném počtu osob,
c) cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních
sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné
domácnosti,
d) pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu
pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu
těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních
sportovištích,
e) účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova,
f) účasti na shromáždění podle bodu VI. tohoto krizového opatření,


3. omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti,
s výjimkou kontaktů mezi rodiči a nezletilými dětmi,


4. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů
domácnosti, doprovodu podle bodů II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci
pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo
jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny
podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků
a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je
možné,


5. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo
bydliště;


IV. nařizuje všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle:


1. bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením
zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného
funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo
zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo
písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo
jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů
objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává,


2. bodů II/2 až 12 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným
dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodů II/2
až 9 a 12; důvodnost využití výjimky podle bodu II/12 je nutno prokázat také dokumenty
souvisejícími s vycestováním z České republiky;


V. zakazuje pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení
vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu II. nebo pokud přicestovali v rozporu
s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví;


VI. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen
používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze dne 26. února 2021, a


1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle bodu 2, se může konat pouze mimo vnitřní
prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách
po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň
2 metry,


2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné
místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než
odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob
vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují,
s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími
v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází
k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází
k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních
účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;


VII.důrazně doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy
vlastní domácnosti a s osobami, o které člen domácnosti pečuje;


VIII.stanoví, že povinnosti stanovené v bodech I. až III. se nevztahují na osoby, které
prokazatelně přes území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy,
pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní nebo vnitrostátní dopravy;
osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území České republiky, případně
okresu nebo hlavního města Prahy, není-li to nezbytně nutné;


IX. určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření,
při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce
v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže;


X. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s
výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na
jednom místě více než 10 osob:


1. každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou
obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového
ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95,


2. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,


3. každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě
potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden
nejvýše před 3 dny,


4. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné
k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu;


XI. důrazně doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť;


XII.ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra udělovat výjimky podle bodů I. až IV. tohoto usnesení.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star