Pravidla pro provozovny a akce od 12. do 25. 4. 2021

Celý text změnového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna (nabylo účinnosti 13. dubna) [PDF, 121 kB]

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. dubna (nabylo účinnosti 12. dubna) [PDF, 314 kB]

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna (nenabylo účinnosti) [PDF, 373 kB]

S účinností ode dne 13. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:

„16. zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti,
poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází
ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li
v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou účasti na svatbě, prohlášení
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě
vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 15 osob; tento zákaz se nevztahuje
na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných
veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na shromáždění konaná podle zákona
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů; Ministerstvo
zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky
pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž dodržení je
dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém
státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,“.


S účinností ode dne 12. dubna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:


1. omezuje činnost obchodní nebo výrobní provozovny, provozovny služeb nebo provozu
obchodního centra, tak že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních
prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou těchto provozoven:
a) prodejen potravin,
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků
na pozemních komunikacích,
c) prodejen paliv,
d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f) prodejen malých domácích zvířat,
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
h) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
i) prodejen novin a časopisů,
j) prodejen tabákových výrobků,
k) prádelen a čistíren,
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
na pozemních komunikacích,
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
způsobem,
p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
q) pokladen prodeje jízdenek,
r) květinářství,
s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost
ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu
ve stavebnictví,
t) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
u) zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
v) provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
w) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
x) myček automobilů bez obsluhy,
y) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují
nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
z) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
aa) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové
výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje
v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/8,
ab) papírnictví,
ac) prodejen dětského oblečení a dětské obuvi,
ad) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
ae) provozoven psychologického poradenství a diagnostiky,
s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat
nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých
sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán,
nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá
maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena
od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,


2. omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak že se zakazuje přítomnost veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:
a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských
zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat
pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl,
lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo
mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének,
b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů
účastnících se prezenčního vzdělávání,
c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze
ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod.;
tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)
s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán
v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod.,


3. zakazují koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet
jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím,
že
a) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu
vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
b) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo
zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů
čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
c) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru
a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují
prostorové podmínky,


4. zakazují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
a) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů,
b) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků
obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů
jednotek požární ochrany,
c) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších
předpisů, a dopravně psychologických vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
d) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d)
vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
e) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž
složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů
s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, akreditovaných kvalifikačních kurzů podle zákona
č. 96/2004 Sb. a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České
republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní
kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce
a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů;
přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního
předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,


5. omezuje
a) provoz heren, kasin a sázkových kanceláří tak, že se v nich zakazuje přítomnost
veřejnosti,
b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se
v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou:
i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách,
kde to mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané
v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které
nejsou zakázány,
c) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, pokud se nejedná
o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
d) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že se v nich zakazuje
přítomnost veřejnosti, a to s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito
nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas; stejné
omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je
vstup regulován,
e) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických
nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že se zakazují návštěvy
a prohlídky veřejností,
f) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že se na nich zakazuje
přítomnost veřejnosti,
g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako
jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
h) provoz lyžařských vleků a lanových drah tak, že se v nich zakazuje přítomnost
veřejnosti, s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci
veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah
pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek
Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby,
i) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině tak, že se v nich zakazuje přítomnost
veřejnosti včetně dětí, kterým je tato služba poskytována, s výjimkou dětské skupiny
při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby
péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení,


6. omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou
poskytování ubytovacích služeb:
a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat
před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo
objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej
po celou dobu pobytu ubytované osoby,
b) osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
c) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění
ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
d) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
e) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení
vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
f) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní
služby, a jejich nezbytnému doprovodu,
g) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek,


7. omezuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, ve kterých
není podle bodu I/1 zakázána přítomnost veřejnosti, tak, že se zakazuje v čase mezi 22:00
hod. až 05:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností
podle živnostenského zákona, a na provozování:
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,
f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,


8. zakazuje prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích,
v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní
prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin
a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném
stavu), květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen, mléka a výrobků z mléka, masa
a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu
a výrobků z medu, a to s tím, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba
na 15 m2,
c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených
k bezprostřední konzumaci,
e) zakazují se stoly a místa k sezení,


9. omezuje provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána
přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/2, tak, že jejich provozovatelé musí
dodržovat následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše
4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
d) zákaz produkce živé hudby a tance,
e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,


10. omezuje provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny
stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které
v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li
o členy domácnosti,


11. omezuje provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a
diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,


12. omezuje činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak,
aby nebyla místy shromažďování osob,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven,
infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,
g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný
pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,


13. omezuje provoz v provozovnách podle bodu I/1, v nichž není zákázána přítomnost
veřejnosti, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména
za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy
mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro
nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového
dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,
schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


14. omezuje činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování
odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických
opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí
s virucidním účinkem,


15. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat
výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena
z veřejného zdravotního pojištění,


16. zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti,
poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází
ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li
v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou účasti na svatbě, prohlášení
osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se
v případě vnitřních prostor může účastnit nejvýše 15 osob; tento zákaz se nevztahuje
na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na shromáždění konaná
podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů;
Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické
podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž
dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to zejména jedná-li se o akce
v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,

- tento článek (16) je účinný pouze 12. dubna 2021


17. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že:
a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének,
b) shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene c), se může konat pouze mimo
vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků,
a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami
účastníků alespoň 2 metry,
c) shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné
místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků,
než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou
osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují,
s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími
v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce a v rámci
shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu,


18. omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby
s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej
na jednom místě více než 10 osob:
a) osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené
v bodu I.19, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který
podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,
d) že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné
k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu,


19. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor, je-li tak
vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem,
nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinam POC test na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star