Pravidla pro školství od 3. do 9. 5. 2021

Změna od 4. května 2021 (netýká se Zlínského kraje) [PDF, 235 kB]

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 625 kB]

S účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:


1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky
(dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce
a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky v místnosti více než 10 osob, při studiu
na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti
studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,
b) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů všech ročníků studijních programů
všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních
programů, studijního programu veterinární lékařství a studentů vykonávajících
pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách
nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a
c) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden
student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba),


2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých
škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,


3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů,
d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
f) skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků
šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených
školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů
v jedné skupině,
g) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
h) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
i) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních
školách a v konzervatořích,
j) v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji,
Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze žáků nižšího stupně
šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého
vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém
týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd
(při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách
žáků nebo studentů, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy podle písmene
c) a skupinové konzultace podle písmene f),


4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
c) dětí v přípravné třídě,
d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je
budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy,
a to včetně školní jídelny,
e) žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to za podmínky,
že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu
neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
f) v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji, Pardubickém kraji,
Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze žáků 2. stupně, a to
za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém
týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
g) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
h) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
i) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a případně zákonný zástupce),
j) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků
9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných
pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou
skupinové konzultace podle písmene j),


5. provoz mateřských škol podle školského zákona ve všech krajích s výjimkou
Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického kraje,
Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, a to tak, že se zakazuje
osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze
v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a
c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení.


6. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků
s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků
na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků
s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou:
a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),
c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický
pracovník),


7. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:
a) individuální konzultace (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník) a
b) individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník),


8. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a žáků,
kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za
podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné
třídy prezenční výuky,


9. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit
vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní
výlety,


10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak,
že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání,
středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol,
ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo
studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů
v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů,


11. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol,
a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých
škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného
vzdělávacího či studijního programu a
c) sportovní činnosti v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji,
Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze konané
ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání,


12. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných
případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo
školského zařízení,


13. konání
a) přijímacích zkoušek na vysoké školy, vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře
tak, že se mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a
b) nostrifikační zkoušky podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze
za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,


14. v mateřských školách, školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní
přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům 1. stupně
základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
h) sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.
359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
j) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
k) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení, nebo
l) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star