Pravidla pro obchody a služby od 3. do 9. 5. 2021

Změna od 4. května 2021 (netýká se Zlínského kraje) [PDF, 302 kB]

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 733 kB]

S účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:


1. omezuje činnost obchodní nebo výrobní provozovny, provozovny služeb nebo provozu
obchodního centra tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti v maloobchodních
prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou těchto provozoven:
a) prodejen potravin,
b) prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků
na pozemních komunikacích,
c) prodejen paliv,
d) prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
e) lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
f) prodejen malých domácích zvířat,
g) prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
h) prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
i) prodejen novin a časopisů,
j) prodejen tabákových výrobků,
k) prádelen a čistíren,
l) provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
m) provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
na pozemních komunikacích,
n) prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
o) provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním
způsobem,
p) prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
q) pokladen prodeje jízdenek,
r) květinářství,
s) provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost
ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu
ve stavebnictví,
t) provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
u) zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
v) provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
w) provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
x) myček automobilů bez obsluhy,
y) prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují
nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
z) provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
aa) provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové
výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje
v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/8,
ab) papírnictví,
ac) prodejen dětského oblečení a dětské obuvi,
ad) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
ae) provozoven psychologického poradenství a diagnostiky,
af) provozoven holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských
a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb,
ag) provozoven úpravy a stříhání zvířat,
s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat
nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých
sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán,
nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá
maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena
od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,


2. omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti
v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:
a) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských
zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat
pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl,
lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo
mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének,
b) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů
účastnících se prezenčního vzdělávání,
c) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze
ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod.;
tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)
s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán
v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod.,


3. zakazují koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet
jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že
a) ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu
vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
b) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo
zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů
čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
c) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru
a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují
prostorové podmínky,


4. zakazují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou
a) praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání
a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších
předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších
předpisů,
b) profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků
obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů
jednotek požární ochrany,
c) činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a dopravně psychologických vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
d) činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d)
vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti
při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
e) dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž
složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů
s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, akreditovaných kvalifikačních kurzů podle zákona
č. 96/2004 Sb. a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České
republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, směřujících k získání profesní
kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků
dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o vzdělávací akce
a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů;
přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního
předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,


5. omezuje
a) provoz heren a kasin a sázkových kanceláří tak, že se v nich zakazuje přítomnost
veřejnosti,
b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se
v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou:
i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde
to mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané
v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které
nejsou zakázány,
c) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, pokud se nejedná
o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
d) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že se v nich zakazuje
přítomnost veřejnosti, a to s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito
nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas; stejné
omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je
vstup regulován,
e) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických
nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že se zakazují návštěvy
a prohlídky veřejností s výjimkou:
i) venkovních prostor s tím, s tím, že může být využito nejvýše 20 % kapacity
z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas,
ii) Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického
kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy, kde se
zakazují jen skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více
návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti,
a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti,
f) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že se na nich zakazuje
přítomnost veřejnosti s výjimkou Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje,
Libereckého kraje, Pardubického kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a
hlavního města Prahy, kde se zakazují jen skupinové prohlídky s tím, že provozovatel
neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která
je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry,
nejde-li o členy domácnosti,
g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako
jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně
péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti; toto neplatí, jedná-li se
o poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
h) provoz lyžařských vleků a lanových drah tak, že se v nich zakazuje přítomnost
veřejnosti, s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci
veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah
pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek
Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby,
i) poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve všech krajích s výjimkou
Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, Pardubického
kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje a hlavního města Prahy tak, že se v nich
zakazuje přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována,
s výjimkou dětí, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo
poskytování služby péče o dítě rodičům, kteří jsou
 zdravotnickými pracovníky poskytovatelů zdravotních služeb,
 pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
 pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
 zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 příslušníky ozbrojených sil,
 zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 zaměstnanci uvedenými v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
 sociálními pracovníky zařazenými k výkonu sociální práce na krajských a obecních
úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů,
 sociálními pracovníky a dalšími odbornými pracovníky vykonávajícími činnosti
podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších
předpisů,
 zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení, nebo
 zaměstnanci Finanční správy České republiky,


6. omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, s výjimkou
poskytování ubytovacích služeb:
a) pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat
před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo
objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej
po celou dobu pobytu ubytované osoby,
b) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění
ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
c) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
d) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
e) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní
služby, a jejich nezbytnému doprovodu,
f) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek,


7. omezuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, ve kterých
není podle bodu I/1 zakázána přítomnost veřejnosti, tak, že se zakazuje v čase mezi 22:00
hod. až 05:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností
podle živnostenského zákona, a na provozování:
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,
f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,


8. zakazuje prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích,
v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní
prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin
a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném
stavu), květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen, mléka a výrobků z mléka, masa
a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu
a výrobků z medu, a to s tím, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba
na 15 m2,
c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
d) zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených
k bezprostřední konzumaci,
e) zakazují se stoly a místa k sezení,


9. stanovují podmínky pro provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není
zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/2, tak, že jejich provozovatelé
musí dodržovat následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše
4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
c) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
d) zákaz produkce živé hudby a tance,
e) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,


10. omezuje provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny
stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které
v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde
zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li
o členy domácnosti,


11. omezuje provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů
a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,


12. stanovují podmínky pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
b) není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven,
infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,
g) je zakázán provoz dětských koutků,
h) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
i) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
j) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný
pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,


13. stanovují podmínky pro provoz v provozovnách podle bodu I/1, v nichž není zákázána
přítomnost veřejnosti, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy
osob, a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2
se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména
za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy
mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro
nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového
dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,
schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


14.stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/13 další podmínky pro provoz holičství,
kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních
nebo rekondičních služeb tak, že:
a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství
a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
c) se neprovádí činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže,
d) zákazník při vstupu do provozovny:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že
ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví
k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
v) provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky
podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu
iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí
provozovnu,
e) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření,


15. stanovují podmínky pro činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení
protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé
jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem,


16. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat
lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen v případě, že:
a) je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, nebo
b) je poskytována pacientovi, který prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva
zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo
více než 90 dní, přičemž se jedná o pacienta, který je občanem České republiky,
občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu
o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České
republiky vydaných Českou republikou,


17. zakazují spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,
při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas
2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou:
a) účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit
nejvýše 15 osob
b) schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
c) shromáždění konaných podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,
d) hromadných akcí, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné
hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným
opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných
konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní
akce nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,
e) sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními
svazy, a to pouze v Karlovarském kraji, Královéhradeckém kraji, Libereckém kraji,
Pardubickém kraji, Plzeňském kraji, Středočeském kraji a hlavním městě Praze, mimo
vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího
připadá alespoň 15 m2
plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití
vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní
přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného
epidemiologického šetření; účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní
přípravy:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/20, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že
ve škole absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví
k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
v) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,
který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv)
účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní
přípravě,


18. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:
a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,
které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,
b) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,
c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,
s výjimkou členů domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního
prostoru si dezinfikují ruce,


19. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání
orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že
se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:
a) účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů
domácnosti,
b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené
v bodu I/20, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který
podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,


20. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo
pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star