Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 3. do 9. 5. 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 237 kB]

1. Všem osobám se s účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např.
hotelový pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce,
c) na všech ostatních veřejně přístupných místech mimo zastavěné území obce, kde
dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených
od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa
učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít,
a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů.
Příslušníci a zaměstnanci základních složek integrovaného záchranného systému mohou
místo ochranných prostředků uvedených ve větě první používat masku nebo polomasku
splňující všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1.


2. Všem osobám se s účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání
šíření kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní
péče,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
v) mezinárodní letiště,
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při
vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího stupně
šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků prvních čtyř
ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře při vzdělávání na
konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole při přijímací zkoušce, pokud
používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,
vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, hrad, zámek a obdobný historický nebo kulturní
objekt, hvězdárna a planetárium nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní
hospodářská výstava,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti,
s výjimkou dětí od 2 do 15 let, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky
uvedené v bodu 1.
Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu
na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými
pro zaměstnance na tomto pracovišti.


3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku,
b) děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
c) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku
(zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
d) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
v internátě a domově mládeže,
e) děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb
internátní formou,
f) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
g) děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
h) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
i) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
j) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
k) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
l) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení a v zařízeních
sociálních služeb,
m) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti
po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
n) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho
odbavení,
o) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
p) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu,
q) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,
r) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek
zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována
a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti
rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo
čtvrté,
s) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
t) osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů,
u) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení přítomné,
v) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými
osobami,
w) sportovce nebo cvičící osoby:
− v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole
ve venkovních prostorech, a to za podmínky, že se nachází alespoň 2 metry od
jiné osoby, nejedná-li se o členy domácnosti,
− ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti
a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud
konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské
nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích
účastnících se těchto činností,
− ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy
na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně není
výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci
v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních
sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru
SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který
není starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou
a dlouhodobě probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň
dvakrát týdně, kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně
platí pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
x) osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských a léčebných bazénů a
saun.


4. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 3. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání
tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky
dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní
směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem
práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo
pracoviště zaměstnavatele).

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star