Pravidla pro školství od 10. do 16. 5. 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 853 kB] - beze změn ze 7. května 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 130 kB] - změny ze 7. května 2021

Kompletní text se zapracovánými změnami:

S účinností ode dne 10. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:


1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky
(dále jen „vysoké školy“), a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce
a zkouškách, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz
osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:
a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů,
b) účast na individuálních konzultacích nebo při poradenských službách (pouze jeden
student a jeden akademický pracovník nebo jiná osoba) a
c) zkoušky, je-li mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,


2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých
škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých
škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,


3. provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků
a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání
v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou:
a) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
b) škol zřízených Ministerstvem spravedlnosti,
c) praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů, 
d) žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá,
e) individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický
pracovník),
f) skupinové konzultace žáků a studentů posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků
šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků a studentů ohrožených
školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků nebo studentů
v jedné skupině,
g) konání závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně
uznávaných zkoušek, a to za účasti nejvýše 20 osob v místnosti,
h) konání zkoušek na vyšších odborných školách za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
i) konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních
školách a v konzervatořích,
j) žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků
osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, a to za podmínky, že se vzdělávání
v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina
tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách, odděleních nebo skupinách
žáků nebo studentů, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy podle písmene
c) a skupinové konzultace podle písmene f),


4. provoz základních škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní
přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, s výjimkou:
a) základní školy při zdravotnickém zařízení,
b) škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy,
c) dětí v přípravné třídě,
d) žáků 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je
budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy,
a to včetně školní jídelny,
e) žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to za podmínky,
že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu
neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
f) žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první
polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze
počet zaokrouhlit),
g) dětí v přípravném stupni základní školy speciální,
h) základních škol nebo tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona,
i) individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník
a případně zákonný zástupce),
j) skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žáků
9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací
zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,
s tím, že prezenční výuka musí probíhat v neměnných třídách dětí nebo žáků, s výjimkou
skupinové konzultace podle písmene j),


5. provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků
s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků nebo účastníků
na základním uměleckém vzdělávání v základní umělecké škole, na kurzech cizích jazyků
s denní výukou ve vzdělávacích institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole
s právem státní jazykové zkoušky, s výjimkou:
a) státní jazykové zkoušky za účasti nejvýše 10 osob v místnosti,
b) individuální konzultace (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),
c) individuální prezenční výuky (jeden žák nebo účastník a jeden pedagogický pracovník),
d) na základní umělecké škole skupinové konzultace nebo výuky ve vnitřních nebo 3
vnějších prostorech nejvýše v počtu 3 žáků v jedné skupině,
e) na základní umělecké škole konzultace nebo výuky konané ve vnějších prostorech
v počtu více než 3 žáků, avšak nejvýše 30 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu
připadá alespoň 15 m2
plochy, a při splnění podmínky podle bodu 14,


6. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:
a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše
v počtu 3 účastníků v jedné skupině,
b) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnějších prostorech v počtu více než
3 účastníků, avšak nejvýše 30 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu připadá
alespoň 15 m2
plochy, a při splnění podmínky podle bodu 14,


7. provoz školních klubů a školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí,
žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou dětí a žáků,
kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za
podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné
třídy prezenční výuky,


8. provoz školských výchovných a ubytovacích zařízení, a to tak, že se zakazuje poskytování
ubytování žákům škol a studentům vyšších odborných škol podle školského zákona, kteří
mají na území České republiky jiné bydliště, ve školských výchovných a ubytovacích
zařízeních (domov mládeže, internát), s výjimkou žáků a studentů, kteří se mohou účastnit
vzdělávání podle tohoto mimořádného opatření, a zakazuje školu v přírodě a školní výlety,


9. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak, že
součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání,
středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol,
ve kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo
studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentů
v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů,


10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol,
a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol,
ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného
vzdělávacího či studijního programu a
c) sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní
přítomnost na vzdělávání,


11. provoz mateřských, základních a středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol
a školských zařízení tak, že vstup třetích osob (mimo dětí, žáků, studentů nebo účastníků
a zaměstnanců) do prostor školy nebo školského zařízení je možný jen v nezbytně nutných
případech, s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy nebo
školského zařízení,


12. konání
a) přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup
minimálně 1,5 metru,
b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se
mohou konat pouze za účasti nejvýše 20 osob v místnosti a
c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze
za účasti nejvýše 10 osob v místnosti, 4


13. ve školních družinách a školních klubech tak, že se umožňuje osobní přítomnost
na vzdělávání žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu,
jejichž zákonní zástupci jsou
a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole,
základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola
jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy,
d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e) příslušníci ozbrojených sil,
f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a další zaměstnanci v sociálních službách,
h) sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech
podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
i) sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
j) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
k) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního
zabezpečení, nebo
l) zaměstnanci Finanční správy České republiky,


14. stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením: účastník nebo žák s výjimkou dítěte do 6 let věku
a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen
„SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky
v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,
že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví
k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské
zařízení účast na vzdělávání.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star