Pravidla pro služby od 17. do 23. 5. 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 289 kB]

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:


1. omezuje činnost provozovny stravovacích služeb tak, že
a) se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např.
restaurace, hospody a bary), s výjimkou:
i) v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování,
stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských
zařízeních),
ii) školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů
účastnících se prezenčního vzdělávání,
iii) v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování
pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod.,
iv) venkovních prostor provozovny určených k sezení (dále jen „zahrádka“), a to
pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod; v takovém případě se umožňuje využití
toalet ve vnitřních prostorách provozovny;
tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla
s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je
zakázán v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod.,
b) provozovatelé provozovny stravovacích služeb, v jejímž případě není zakázána
přítomnost veřejnosti v prostorách provozovny podle písmene a), musí dodržovat
následující pravidla:
i) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti;
jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami
nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň
1,5 metru,
iii) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je 2
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
iv) zahrádka je uspořádána tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli
ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže zahrádku
od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
v) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší
než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
vi) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je
zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci
povrchů stolů a madel židlí po každém zákazníkovi,
vii) provozovatel zajistí, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny
udržovali odstup alespoň 1,5 m od ostatních zákazníků,
viii) zákaz produkce živé hudby a tance,
c) zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, je oprávněn vstoupit na zahrádku, je-li
na místě schopen:
i) prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
ii) prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem,
iv) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním
výsledkem,


2. omezuje přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a
jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních, a to
tak, že je přípustná pouze ve vnějších prostorech, přičemž maximální přípustný počet
přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň
celkový počet přítomných osob (včetně účinkujících, sportovců, pořadatelů apod.) nesmí
být vyšší než 700 osob, s tím, že
a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a použijí
po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem; ochranný
prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní
produkce a pouze po dobu této produkce,
b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude
vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
c) zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti,
d) je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo
zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů
čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
e) u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru
a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují
prostorové podmínky,
nestanoví-li Ministerstvo zdravotnictví podle bodu I/15 písm. d) jinak,


3. omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální
přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst
k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů,
zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu
veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti, s tím, že
a) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a použijí
po celou dobu konání akce, nestanoví-li mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
upravující používání ochranných prostředků dýchacích cest jinak, ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem,
b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku,
a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi
jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,


4. omezuje
a) provoz heren a kasin tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
b) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních
studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více
návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná
veřejnosti, více než 2 osoby ve skupině a více než 10 osob celkem na vnitřní ploše
sportoviště, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby prokáží,
že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, s výjimkou dětí mladších 6 let věku,
a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby
ze společné domácnosti; přítomnost veřejnosti v jiných vnitřních prostorech, jako jsou
šatny, sprchy apod., se zakazuje; tyto podmínky neplatí pro:
i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde
to mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané
v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které
nejsou zakázány,
c) provoz a používání venkovních sportovišť tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti
ve vnitřních prostorech venkovních sportovišť (šatny, sprchy apod.), nejde-li o:
i) sportovní činnost ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to
mimořádná opatření umožňují,
ii) sportovní přípravu, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané
v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou
zakázány,
d) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní
tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, pokud se nejedná o poskytování
zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
e) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že se v nich zakazuje
přítomnost veřejnosti, a to s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito
nejvýše 50 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas; stejné
omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je
vstup regulován,
f) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických
nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že se zakazují skupinové prohlídky
s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2
vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat
rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,4
g) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že se na nich zakazují
skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků,
než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou
povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
h) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako
jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně
péče o ně, tak, že se zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou
i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
ii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech
za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,
iii) provozu zařízení nebo poskytování služby vnějších prostorech za přítomnosti více
osob než uvedených v bodu ii), nejvýše však 30 osob ve skupině, při dodržení
podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití jiných vnitřních
prostor (šatny, sprchy apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující
poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného
epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby
poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)
a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po
dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník, s výjimkou dítěte do 6 let věku,
před zahájením poskytování služeb:
1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72
hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,
že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje
a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů 1) až 4), resp. v případě podle
bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast,


5. omezuje poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, tak, že lze
ubytovací služby poskytnout pouze:
a) osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání,
podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
i) tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat
před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo
objednatele,
ii) provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej
po celou dobu pobytu ubytované osoby,
b) cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění
ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
c) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
d) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
e) osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní
služby, a jejich nezbytnému doprovodu,
f) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek,


6. omezuje maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách tak, že se
zakazuje v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje
na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/1,
f) vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,


7. stanovují podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej
ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba
na 15 m2,
c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
d) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou
zákazníci usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše
4 zákazníci, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze
u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou
osob ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší
než 1,5 metru, včetně čekací zóny,


8. omezuje konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů na veřejnosti mimo vnitřní a vnější
prostory provozovny stravovacích služeb tak, že jsou osoby, které konzumují potraviny
a pokrmy včetně nápojů v bezprostředním okolí provozovny, včetně mobilní provozny
podle bodu 7, v níž potraviny nebo pokrmy zakoupily, povinny dodržovat rozestupy
od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,


9. omezuje provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů
a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,


10. stanovují podmínky pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
b) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
c) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
d) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven,
infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
e) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,
f) je zakázán provoz dětských koutků,
g) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
h) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,6
i) prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný
pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,


11. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 písm. h) a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a pro provoz knihoven, tak, že
provozovatel dodržuje následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména
za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy
mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby
pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového
dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,
schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


12. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/11 další podmínky pro provoz holičství,
kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných
regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována
integrita kůže, tak, že:
a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství
a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
c) zákazník, s výjimkou dítěte do 6 let věku, při vstupu do provozovny:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo7
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví
k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
provozovatel prokázání podmínek kontroluje a zákazníkovi, který nesplní podmínky
podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv),
vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí
provozovnu,
d) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka (jméno,
příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase
poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby
tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí
služby,


13. stanovují podmínky pro činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení
protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé
jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem,


14. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat
lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen pacientovi, který je občanem České republiky,
občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu
o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České
republiky vydaných Českou republikou, nemá klinické příznaky onemocnění COVID-19
a prokáže, že:
a) absolvoval nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou
za 7 dní absolvuje preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2, nebo
b) absolvoval nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu POC test na přítomnost antigenu
viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou
za 7 dní absolvuje preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2, nebo
c) mu byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti
onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“)
uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě
jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
d) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,


15. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,
při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná
přítomnost nejvýše 2 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 10 osob,
koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 50 osob, koná-li se tato akce výhradně
ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 2 osob musí prokázat,
že splňují podmínky stanovené v bodu I/18, a po celou dobu akce, nestanoví-li mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví upravující používání ochranných prostředků dýchacích
cest jinak, používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor
nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % 8
dle příslušných norem, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak; uvedené
podmínky se nevztahují na:
a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,
d) hromadné akce, v jejichž případě Ministerstvo zdravotnictví stanovilo závazné
hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným
opatřením zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných
konat, a to zejména jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu, významné kulturní
akce nebo významná sportovní utkání nebo soutěže,
e) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou
lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. b) a c) a mimo
vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího
připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob, bez využití
vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní
přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu
identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní
číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy;
účastník sportovní přípravy, s výjimkou dítěte do 6 let věku, před zahájením sportovní
přípravy:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/18, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,
který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu iv) účastníku,
kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,
f) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených
v bodě 4 písm. h),


16. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:
a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,
které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,
b) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,
c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,
s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem
do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,


17. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání
orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že
se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:
a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň
jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
b) účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené
v bodu I/18, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který
podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,


18. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo
pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování
proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě
dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první
dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo
nejméně 14 dnů, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star