Pravidla pro školství od 31. 5. do 7. 6. 2021

Změna od 1. června 2021 [PDF, 121 kB]

Původní texty:

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 203 kB]

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:


1) provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky
(dále jen „vysoké školy“), a to tak, že:
a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným
mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
b) při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů
musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a
c) účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet
přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový
počet přítomných osob nesmí být vyšší než 250 osob s tím, že
i) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8, a použijí
po celou dobu konání obřadu ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým
je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetněfiltrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku
stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje
povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,
ii) všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti
bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené
sedadlo,


2) provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že
a) závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky
se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a
b) zkoušky na vyšších odborných školách se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,


3) provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků
s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a to tak, že
a) se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole, kteří nesplňují podmínky stanovené v bodě 8, s výjimkou konzultace
nebo výuky pro nejvýše 10 žáků,
b) osobní přítomnost účastníků na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích
institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro
vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou individuální konzultace nebo
individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník), na které
se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce azkoušky
v prezenční formě nevztahují,


4) provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:
a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše
v počtu 10 osob v jedné skupině,
b) konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob
ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech
při splnění podmínky podle bodu 8 a za podmínky, že nejsou využívány jiné vnitřní
prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo
vzdělávání, a osoby po celou dobu používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos,
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,s výjimkami pro tento typ
prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které
upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; tato podmínka musí
být ve vnějších prostorech splněna v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují
rozestupy nejméně 2 metry,


5) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak,
že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání,
středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol,ve
kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo
studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 6 žáků nebo studentův
místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů,
a s výjimkou mateřských škol,


6) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol,
a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou:
a) mateřských škol,
b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol,
ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného
vzdělávacího či studijního programu a
c) sportovní činnosti konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní
přítomnost na vzdělávání,
d) sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá
alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 12 osob
ve skupině a nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků,
studentů a jiných účastníků se zakazuje s výjimkou šaten v jiných vnitřníchprostorech,
jako jsou např. sprchy,


7) konání
a) přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup
minimálně 1,5 metru,
b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se
mohou konat pouze za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a
c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se mohou konat pouzeza
účasti nejvýše 10 osob v místnosti; podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením
pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě se neuplatní pro účast na
nostrifikačních zkouškách podle školského zákona,


8) stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci,
je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák nevykazuje klinické
příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku,
a) prokáže, že
i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
iii) byl očkován proti onemocnění COVID-19 a
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale
ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována
druhá dávka, nebo
c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami testna
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, nebo
c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictvík použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské
zařízení účast na vzdělávání.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star