Pravidla pro služby od 31. 5. do 7. 6. 2021

Změna od 1. června 2021 [PDF, 123 kB]

Původní texty:

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 282 kB]

S účinností ode dne 31. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:


1. stanovují podmínky pro činnost provozovny stravovacích služeb tak, že:
a) provozovatelé provozoven stravovacích služeb musí dodržovat následující pravidla:
i) provozovatel neumožní vstup do vnitřních a vnějších prostor provozovny
stravovacích služeb osobám bez ochranného prostředku dýchacích cest (nos,
ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,
s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku
dýchacích cest,
ii) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
iii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti;
jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak,
že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
je rozestup alespoň 1,5 metru,
iv) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech
provozovny míst k sezení pro osoby,
v) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací
zóny provozovny,
vi) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb je
zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci
povrchů stolů, madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci
dotykových ploch,
vii) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených
jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet
s obsluhou,
viii) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,
ix) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika ) bez recirkulace vzduchu,
x) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu,
podle písmene b) u vstupu a v provozovně,
b) zákazník je oprávněn vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny stravovacích
služeb, nevykazuje-li klinické příznaky onemocnění covid-19 a je-li, s výjimkou dítěte
do 6 let věku, na místě schopen:
i) prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokázat potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doložit čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) doložit podstoupení preventivního antigenního testu na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, na místě s negativním
výsledkem,


2. omezuje přítomnost diváků na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových
a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté a na sportovních utkáních,
a to tak, že maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 %
celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší
než 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 500 osob v
případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, s tím, že
a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží,
s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17 nebo
podstoupí na místě preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a použijí po celou
dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor
nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku
stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje
povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest; ochranný prostředek dýchacích
cest účinkující nebo sportovci mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce
nebo sportovní činnosti a pouze po dobu této produkce nebo sportovní činnosti,
b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude
vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
c) zakazuje se konzumace jídla a nápojů v hledišti,


3. omezují kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, a to tak, že maximální
přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst
k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů,
zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 250 osob, s tím, že
a) všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží,
s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a použijí po
celou dobu konání akce ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je
respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku
stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje
povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,
b) všichni účastníci jsou usazeni, nejde-li o praktickou výuku nebo praktickou zkoušku,
a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude vždy ponecháno mezi
jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
c) občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených
jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet
s obsluhou,


4. stanovují podmínky pro provoz nebo činnost, a to
a) provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních
studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní přítomnost více
návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, která
je přístupná veřejnosti s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky
stanovené v bodu I/17, a dále:
i) v případě skupinových lekcí mezi sebou osoby dodržují rozestupy alespoň 2 metry,
ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
b) provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), tak, že
i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 1 osoba na 15 m2
vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti,
ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika ) bez recirkulace vzduchu,
iii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve
vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
iv) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných
prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné
domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 a prokážou, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují
podmínky stanovené v bodu I/17;
v) osoby ve vnitřních prostorech umělých koupališť nemusí používat ochranný
prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal, komunikačních chodeb,
šaten, převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde bude k ochraně dýchacích
cest (nos, ústa) použit respirátor nebo obdobný prostředek (vždy
bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku
dýchacích cest,
c) provoz a používání wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní tak, že
i) provozovatel neumožní přítomnost více než 30 % maximálního počtu návštěvníků,
ii) minimální teplota provozování saun je 80 °C, bez využití krystalického ochlazování
a ledových studen,
iii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
iv) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob ve
vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
v) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze
společné domácnosti; s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické
příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují
podmínky stanovené v bodu I/17,
vi) osoby ve vnitřních prostorech wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní
nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest s výjimkou vstupních hal,
komunikačních chodeb, šaten, převlékáren, klidových zón a odpočíváren, kde bude
k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) použit respirátor nebo obdobný prostředek
(vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných
norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením
Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku
dýchacích cest,
d) provoz zoologických zahrad a botanických zahrad tak, že provozovatel neumožní
přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní
plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy
alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná omezení se použijí
i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;
skupinové prohlídky se omezují tak, že všechny přítomné osoby nevykazují klinické
příznaky onemocnění covid-19 a celkový počet osob ve skupině včetně průvodce
nesmí být vyšší než 10 osob, nebo nejvýše 30 osob s tím, že před zahájením této
prohlídky všechny osoby s výjimkou dětí do 6 let věku
i) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvovaly nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující skupinovou prohlídku prokázání podmínek kontroluje a účastníku,
který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde
pozitivní výsledek testu, neumožní účast na skupinové prohlídce,
e) provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických
nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že provozovatel neumožní
přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná
veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti; pro skupinové prohlídky platí omezení podle
písmene e) obdobně,
f) konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že provozovatel neumožní
přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná
veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti; pro skupinové prohlídky platí omezení podle
písmene e) obdobně,
g) provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako
jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně
péče o ně, tak, že lze provozovat zařízení nebo poskytovat služby za podmínky, že
jde o
i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,
ii) provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za
přítomnosti nejvýše 10 osob, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid19,
iii) provoz zařízení nebo poskytování služby za přítomnosti více osob než uvedených
v bodu ii), nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob
ve skupině ve vnějších prostorech, a osoby po celou dobu používají ochranný
prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň
94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití
ochranného prostředku dýchacích cest; tato podmínka musí být ve vnějších
prostorech splněna v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy
nejméně 2 metry; subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování
služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného
epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby
poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)
a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po
dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník nesmí vykazovat příznaky
onemocnění covid-19 a před zahájením poskytování služeb s výjimkou dítěte
do 6 let věku:
1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před
72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,
že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje
a účastníku, který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu 4) účastníku,
kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast,


5. stanovují podmínky pro poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb a to tak, že:
a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech je zajištěna
možnost dezinfekce rukou a provozovatel zajistí pravidelnou dezinfekci dezinfekci
dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí, vypínače),
b) poskytovatelé ubytovacích služeb umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných
plochy (především kliky, zábradlí, madla, vypínače) tak, aby byly k dispozici pro
zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
c) lze ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které
nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dětí do 6 let věku
i) prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokáží potvrzením od zaměstnavatele, že absolvovaly nejdéle
před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2,
který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví
k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce,
že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně
splnit uvedenou podmínku nebo na místě podstoupit preventivní antigenní test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem,
d) bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených
budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České
republiky,
i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní
samosprávný celek,


6. stanovují následující podmínky pro vstup zákazníků do hudebních, tanečních, herních
a podobných společenských klubů a diskoték a jejich provoz:
a) zákazník je oprávněn vstoupit do provozovny, nevykazuje-li klinické příznaky
onemocnění covid-19 a splňuje podmínky stanovené v bodu I/17,
b) zákazník je povinen mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ
prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které
upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, po celou dobou
přítomnosti v prostorách provozovny,
c) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
d) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti; jednáli se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob a to tak, že mezi
skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je rozestup
alespoň 1,5 metru,
e) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech
provozovny míst k sezení pro zákazníky,
f) provozovatel aktivně brání v prostorech provozovny shromažďování osob ve vzájemné
vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
g) na vstupu do podniků a v provozovně je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro
zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém
zákazníkovi a dotykových ploch,
h) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených
jednoporcových potravin a pokrmů k přímé konzumaci nebo jako bufet s obsluhou,
i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika)
bez recirkulace vzduchu,
j) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,
k) provozovatel zajistí informování osob o povinnostech v písmenu a) u vstupu
a v provozovně,


7. stanovují podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej
ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že jejich
provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba
na 15 m2,
c) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
d) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
i. v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou
osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby
sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou
osob ze společné domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob
tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
je rozestup alespoň 1,5 metru,
ii. provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší
než 1,5 metru, včetně čekací zóny,


8. stanovují následující podmínky pro vstup osob do heren a kasin a jejich provoz:
a) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní
plochy, která je přístupná veřejnosti, s tím, že všechny přítomné osoby nevykazují
klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují podmínky stanovené
v bodu I/17,
b) osoba je povinna mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým
je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku
stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje
povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest, po celou dobou přítomnosti ve
vnitřních a vnějších prostorách provozovny,
c) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny
provozovny,
d) na vstupu do provozovny a v provozovně je zajištěna možnost dezinfekce rukou pro
zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů a madel židlí po každém
zákazníkovi a dotykových ploch,
e) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených
jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet
s obsluhou,
f) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu
v provozovně,
g) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny,
h) provozovatel zajistí informování zákazníků o povinnostech v písm. a) u vstupu
a v provozovně.


9. stanovují podmínky pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
b) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
c) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám,
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
d) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven,
infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
e) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,
f) je zakázán provoz dětských koutků,
g) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
h) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,


10. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a pro provoz knihoven, tak,
že provozovatel musí dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména
za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy
mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby
pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového
dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,
schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


11. stanovují vedle podmínek uvedených v bodu I/10 další podmínky pro provoz holičství,
kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných
regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována
integrita kůže, tak, že:
a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství
a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
c) zákazník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte
do 6 let věku při vstupu do provozovny:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví
k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
provozovatel prokázání podmínek kontroluje a zákazníkovi, který nesplní podmínky,
neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle bodu iv), vyjde-li zákazníkovi
pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu,
d) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka (jméno,
příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase
poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby
tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí
služby,


12. stanovují podmínky pro činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení
protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci dotykových ploch vozidla po každé
jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem,


13. omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat
lázeňskou léčebně rehabilitační péči jen pacientovi, který je občanem České republiky,
občanem Evropské unie nebo držitelem platného dlouhodobého víza nebo průkazu
o povolení k dlouhodobému, přechodnému nebo trvalému pobytu na území České
republiky vydaných Českou republikou, nevykazuje klinické příznaky onemocnění
covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku prokáže, že:
a) absolvoval nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo POC test na přítomnost antigenu viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem, a následně s frekvencí minimálně jednou za 7
dní absolvuje preventivní vyšetření prostřednictvím antigenního testu na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo
b) byl očkován proti onemocnění covid-19; bod I/17 písm. c) platí obdobně, nebo
c) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace
podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,


14. omezují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce,
při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, tak, že je ve stejný čas možná
přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 75 osob,
koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 150 osob, koná-li se tato akce výhradně
ve vnějších prostorech; osoby účastné akce nesmí vykazovat klinické příznaky
onemocnění covid-19 a v případě akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat,
s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují podmínky stanovené v bodu I/17, a po celou dobu
akce používají ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo
obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 %
dle příslušných norem, s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného
prostředku dýchacích cest, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak;
uvedené podmínky se nevztahují na:
a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů,
d) sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou
lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek podle bodu 4 písm. a) a mimo
vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek, že na 1 sportujícího
připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob; subjekt
organizující sportovní přípravu vede v případě sportovní soutěže evidenci osob
účastnících se sportovní soutěže pro potřeby případného epidemiologického šetření
orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno,
příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává
po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní soutěže; účastník sportovní přípravy konané
mimo vnitřní prostory nesmí vykazovat klinické příznaky onemocnění covid-19
a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením sportovní přípravy:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,
který nesplní podmínky, resp. v případě podle bodu iv) účastníku, kterému vyjde
pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě,
e) organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených
v bodě 4,
f) organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení
podmínek, že ve skupině bude nejvýše 30 osob, mezi osobami budou dodržovány
rozestupy minimálně 2 metry a všechny přítomné osoby použijí ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem,
s výjimkami pro tento typ prostředku stanovenými mimořádným opatřením Ministerstva
zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest;
ochranný prostředek dýchacích cest účastníci mohou odložit pouze na místě výkonu
vlastní činnosti (zpěv) a pouze po dobu této činnosti; subjekt organizující činnost
pěveckých sborů vede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno,
příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává
po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti; účastník nesmí vykazovat klinické
příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením činnosti:
i) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo
ii) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iii) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen
pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou
osobou, s negativním výsledkem, nebo
iv) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
subjekt organizující činnost pěveckých sborů prokázání podmínek kontroluje
a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle bodu
iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na této činnosti,


15. stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:
a) každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který
brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví,
které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest,
b) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,
c) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,
s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem
do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,


16. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání
orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že
se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:
a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň
jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a při vstupu do vnitřních
prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, a provozovatel prokázání
podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních
prostor,


17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví
jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star