Pravidla pro školství od 8. do 30. 6. 2021

Změna účinná od 22. června 2021 [PDF, 123 kB]

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinný od 8. června 2021 [PDF, 196 kB]

S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:


1) provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky
(dále jen „vysoké školy“), a to tak, že:
a) účast na kurzech celoživotního vzdělávání je možná za podmínek stanovených jiným
mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
b) při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů
musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a
c) účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet
přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový
počet přítomných osob nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve
vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních
prostorech, s tím, že
i) všechny přítomné osoby prokáží, že splňují podmínky stanovené v bodě 8,
ii) všichni účastníci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti
bude vždy ponecháno mezi jednotlivými účastníky nejméně jedno neobsazené sedadlo
a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost usazených účastníků
od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m,


2) provoz středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a to tak, že
a) závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky
se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a
b) zkoušky na vyšších odborných školách se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,


3) provoz základních uměleckých škol, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky2
podle školského zákona a vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků
s denní výukou podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, a to tak, že
a) se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v základní
umělecké škole, kteří nesplňují podmínky stanovené v bodě 8, s výjimkou konzultace
nebo výuky pro nejvýše 10 žáků,
b) osobní přítomnost účastníků na kurzech cizích jazyků s denní výukou ve vzdělávacích
institucích a na jazykovém vzdělávání v jazykové škole s právem státní jazykové
zkoušky je možná za podmínek stanovených jiným mimořádným opatřením pro
vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou individuální konzultace nebo
individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník), na které
se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce azkoušky
v prezenční formě nevztahují,


4) provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků
a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:
a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše
v počtu 10 osob v jedné skupině,
b) konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však
200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech při splnění
podmínky podle bodu 8,


5) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol tak,
že součástí vzdělávání není zpěv, s výjimkou oborů základního uměleckého vzdělávání,
středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve
kterých je zpěv stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího nebo
studijního programu, a to za osobní přítomnosti nejvýše 30 žáků nebo studentů
v místnosti, umožňují-li jiná omezení přítomnost takového počtu žáků nebo studentů,
a s výjimkou mateřských škol,


6) provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak,
že sportovní činnost jako součást vzdělávání lze konat ve vnitřních prostorech
za přítomnosti nejvýše 30 osob ve skupině; tato podmínka neplatí pro mateřské školy a
obory středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve
kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného
vzdělávacího či studijního programu,


7) konání
a) přijímacích zkoušek na vysoké školy tak, že je mezi jednotlivými osobami rozestup
minimálně 1,5 metru,
b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře tak, že se
mohou konat pouze za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a
c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se mohou konat pouze
za účasti nejvýše 10 osob v místnosti; podmínky stanovené jiným mimořádným
opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě se neuplatní pro účast
na nostrifikačních zkouškách podle školského zákona,


8) stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání nebo s ním související akci,
je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák nevykazuje klinické
příznaky onemocnění COVID-19 a, s výjimkou dítěte do 6 let věku, prokáže, že
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako 3
země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá
potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato
skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného
zástupce osoby nebo potvrzením školy nebo školského zařízení;
účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské
zařízení účast na vzdělávání. Jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje
se splnění podmínek jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje
se splnění podmínek ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star