Pravidla pro služby od 8. do 25. 6. 2021

Změna účinná od 22. června 2021 [PDF, 127 kB]

Změna účinná od 14. června 2021 [PDF, 123 kB]

Celý text původního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 257 kB]

S účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:


1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona
č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje
provozovateli dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména
za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy
mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,2
g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba
zajišťující jejich průběh,
h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby
pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového
dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,
schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují vedle podmínek uvedených
v bodu I/1 další podmínky pro provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií,
kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb
a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, tak, že:
a) osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi,
b) mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství
a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry,
c) služby lze poskytnout pouze zákazníkovi, který nevykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, splňuje podmínky
stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u zákazníka před zahájením
poskytování služby splnění podmínek kontrolovat a zákazníkovi se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že zákazník splnění podmínek podle
bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému zákazníkovi službu
neposkytnout,
d) provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace zákazníka (jméno,
příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase
poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby
tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,


3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních
a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin
a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla:
i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti;
jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak,
že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
je rozestup alespoň 1,5 metru,
iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech
provozovny míst k sezení pro osoby,
iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací
zóny provozovny,
v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost
dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,
madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
vi) umožňuje se provozovat bufet jako samoobslužný pouze s nabídkou balených
jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet
s obsluhou; tato podmínka se nevztahuje na provozovny stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů 3
zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních a školní
stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů
účastnících se prezenčního vzdělávání),
vii) produkce živé hudby a tanec nejsou umožněny, s výjimkou oslavy svatby,
prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a hostiny
po pohřbu,
viii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
ix) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu
podle písmene b) u vstupu a v provozovně,
b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, vykazuje-li
klinické příznaky onemocnění covid-19 a není-li, s výjimkou dítěte do dovršení
6 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/16 ;
tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro
veřejnost,


4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,
spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky
na podlaze veřejných prostor apod.),
b) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,


5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej
ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje
provozovatelům dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
i. v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou
osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osoby
sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou
osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení,
lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob
ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
ii. provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší
než 1,5 metru, včetně čekací zóny,


6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb. nařizuje poskytovatelům krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb dodržovat
následující pravidla:
a) při vstupu do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech zajistí možnost
dezinfekce rukou a dále zajistí pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla,
zábradlí, vypínače),
b) ubytovací služby může poskytnout, není-li dále stanoveno jinak, pouze osobám, které
nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do dovršení 6 let
věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby před
zahájením ubytování splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu 4
I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takové osobě ubytování neposkytnout; tyto
osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat
splnění podmínek podle bodu I/16,
c) bez splnění podmínky podle písmene b) lze ubytovací služby poskytnout v oddělených
budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní
samosprávný celek,


7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/16,
b) nařizuje hospitalizovanému pacientovi prokázat splnění podmínek stanovených v bodu
I/16 ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci,
c) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí
pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle bodu I/16 a pacientovi se nařizuje mu
splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek
podle bodu I/16 neprokáže, je poskytovatel lázeňské léčebně rehabilitační péče
povinen takového pacienta k hospitalizaci nepřijmout; v případě, že pacient neprokáže
splnění podmínek podle písmene b), nařizuje se poskytovateli lázeňské léčebně
rehabilitační péče jeho hospitalizaci ukončit,


8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)
a tanečních studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění
podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,
je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,
b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň
2 metry,
c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika)
bez recirkulace vzduchu,


9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné
jeskyně,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění
podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,
je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit,
b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla: 5
i) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků než je 50 % z maximální
kapacity návštěvníků areálu,
ii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
iii) minimální teplota provozování saun je 80 °C,
iv) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob
ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry, včetně čekací zóny provozovny,
c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti,


10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,
výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,
hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,
a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce neumožnit přítomnost více
návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je
přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň
2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro
návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;
b) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky uvedených prostor nebo akce omezit
celkový počet osob ve skupině včetně průvodce na nejvýše 30 osob s tím, že se
zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové
prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí
do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové
prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek
kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor
povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce,


11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až
18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky
č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost
včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,
včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací
akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
neumožnit v jeden čas přítomnost více než 200 osob ve vnitřních prostorech nebo
500 osob ve vnějších prostorech,
b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést
evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to
v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak
vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)
a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává
po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než
10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu
I/16; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje
u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění
podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby
nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených
aktivitách; jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění 6
podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den,
prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále
ve frekvenci každých 7 dní,


12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů
a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů
a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů,
vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že
a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen
„diváci“) nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet
přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších
prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě,
že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný
maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 %
kapacity sedících diváků,
b) na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění
podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je
organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,
c) všichni diváci jsou usazeni (nejde-li o praktickou výuku nebo zkoušku), a to tak, že
s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky
nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž
vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní
plochy musí být nejméně 2 m,
d) občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených
jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet
s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti,


13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021
Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke
kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, taneční, tradiční
a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy,
tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících
podmínek nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; na akci se zakazuje účast osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden
čas přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě
prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován
vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu
I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je
organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci; uvedené podmínky se
nevztahují na:
a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů,
d) sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských
sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí
a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 7
a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; subjektu
organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek
kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje mu splnění podmínek
podle bodu I/16 prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu
I/16 neprokáže, je subjekt organizující sportovní přípravu povinen takové osobě
neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle bodu I/16;
v případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu
organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 30 osob ve skupině;
subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní
přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného
zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje
účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne,
v němž probíhala sportovní příprava,
e) na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže
organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové
realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí
do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního
utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění
podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle
bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,
je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání;
organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby
případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to
v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe
telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního
utkání,
f) organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek,
že ve skupině je nejvýše 30 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně
2 metry a osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí
do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi činnosti
pěveckého sboru se nařizuje u osob před zahájením činnosti splnění podmínek
kontrolovat a osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor
činnosti pěveckého sboru povinen takové osobě neumožnit účast na činnosti;
organizátor činnosti pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby případného
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace
účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto
evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,


14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon
práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů:
a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,
s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem
do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,


15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání
voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů
územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než
10 osob:8
a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň
jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
b) účastník nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do
dovršení 6 let věku, splňuje podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje
u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění podmínek kontrolovat a účastníkovi
se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že účastník
splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému
účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,


16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako
země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
vydal, že u očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným
mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě
poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá
potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star