Pravidla pro nošení ochr. prost. dýchacích cest od 8. do 30. 6. 2021

Změna mimořádného opatření účinná od 15. června 2021 [PDF, 125 kB]

Celý text původního mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 252 kB]

1. Všem osobám se s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének, a to:
a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování
(např. hotelový pokoj),
b) na všech ostatních veřejně přístupných místech, kde dochází na stejném místě
a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,
nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.


2. Všem osobám se s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání
šíření kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,Str. 2 z 17
v) mezinárodní letiště,
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy při
vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího
stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků
prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře
při vzdělávání na konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole
při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 1,
vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní
objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a planetárium
nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,
viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
d) v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné
domácnosti,
e) ve vnitřních a vnějších prostorách provozovny stravovacích služeb,
f) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných
uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,
g) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
h) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom
místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, a to včetně shromáždění podle
zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů; ve
vnějších prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy
nejméně 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,
s výjimkou dětí do 15 let věku, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky
uvedené v bodu 1, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu 3. Ve výjimečných
případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné,
aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky,
že dodržuje vzdálenost alespoň 2 metry od žáků nebo studentů. Žáci nebo studenti, kteří
konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických
či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.


3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
b) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného
prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
c) žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni, s výjimkou
Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje,
d) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání
s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje,
e) zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby
udržují vzdálenost alespoň 2 metry,
f) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,Str. 3 z 17
g) děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb
internátní formou,
h) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
i) děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
j) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
k) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
l) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
m) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
n) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,
o) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti
po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského
kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého
kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu,
kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než
spolupracovníka,
p) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,
q) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
r) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu,
s) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,
t) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek
zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována
a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti
rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo
čtvrté,
u) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
v) osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů,Str. 4 z 17
w) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení přítomné,
x) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými
osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování
organizovaném školou nebo školským zařízením,
y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně
běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů
a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi,
z) osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů,
bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun,
wellness zařízení a solných jeskyní,
aa) osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány
v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby,
jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační
nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita
kůže,
bb) osoby v rámci organizované činnosti pěveckých sborů, a to pouze na místě výkonu
vlastní činnosti (zpěv) a po dobu této činnosti,
cc) příslušníky a zaměstnance základních složek integrovaného záchranného systému,
pokud používají masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1.


4. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 8. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání
tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky
dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní
směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem
práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo
pracoviště zaměstnavatele).

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star