Pravidla pro školství od 1. 7. do 30. 8. 2021

Změna od 1. srpna 2021 [PDF, 128 kB]

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinný od 1. července 2021 [PDF, 152 kB]

S účinností ode dne 1. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se upravuje provoz škol a školských zařízení tak, že:


1) provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně
zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky(dále jen
„vysoké školy“), se upravuje takto:
a) na vzdělávání studentů se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením
pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě nevztahují,
b) pro zkoušky studentů a účast osob na akademických obřadech platí podmínky stanovené
jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud
se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,


2) provoz středních a vyšších odborných škol, konzervatoří a středisek praktického vyučování
podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se upravuje tak, že
a) na vzdělávání žáků a studentů a na mimořádný termín společné části maturitní zkoušky
se podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky
v prezenční formě nevztahují,
b) pro zkoušky žáků a studentů platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením
pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní
více než 10 osob,


3) provoz mateřských škol, základních škol a školních družin podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, se upravuje tak, že
a) na vzdělávání dětí a žáků ve školách a na pravidelnou činnost školních družin se
podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky
v prezenční formě nevztahují,2
b) pro zkoušky platí podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce
a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,
c) pro jinou, než pravidelnou činnost školních družin platí podmínky stanovené jiným
mimořádným opatřením pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku
6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání,


4) na provoz středisek volného času a školních klubů podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, se vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením
pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
na činnosti obdobné zájmovému vzdělávání,


5) konání
a) přijímacích zkoušek na vysoké školy se upravuje tak, že se na ně vztahují podmínky
stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční
formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob,
b) přijímacích zkoušek na vyšší odborné školy, střední školy a konzervatoře se upravuje
tak, že se na ně vztahují podmínky stanovené jiným mimořádným opatřením
pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní
více než 10 osob,
c) nostrifikačních zkoušek podle školského zákona tak, že se na ně vztahují podmínky
stanovené jiným mimořádným opatřením pro vzdělávací akce a zkoušky v prezenční
formě, pokud se jich v jeden okamžik účastní více než 10 osob.


II.
S účinností ode dne 1. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření
se nařizuje střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole a základní škole poskytnout osobám
přítomným na zkoušce s výjimkou osob z řad veřejnosti test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování nebo Ministerstvem zdravotnictví povolený k použití
laickou osobou nebo zajistit testování testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2
v případech, kdy je pro účely zkoušky uskutečňované školou povinný; to neplatí pro přijímací
zkoušky.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star