Pravidla pro služby od 1. do 31. 8. 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 323 kB]

S účinností ode dne 1. srpna 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:


1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona
č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje
provozovateli dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou
1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména
za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy
mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání
nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,
schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví,
pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo
rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi
místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví),
vzdálenost alespoň 1,5 metru,
b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u zákazníka před
zahájením poskytování služby splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat
a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě,
že zákazník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli
takovému zákazníkovi službu poskytnout,


3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních
a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin
a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla:
i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou osob ze společné domácnosti;
jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že
mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je
rozestup alespoň 1,5 metru,
iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech
provozovny míst k sezení pro osoby,
iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací
zóny provozovny,
v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost
dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,
madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
vi) tanec je umožněn pouze osobám, které splňují podmínky podle bodu I/16 písm. c)
nebo d) nebo které absolvovaly RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
a to nejdéle 24 hodin před vstupem do uvedené provozovny; to neplatí pro oslavy
svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a
hostiny po pohřbu; v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků
od místa určeného pro vystupující nejméně 2 m,
vii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
viii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu
podle písmene b) u vstupu a v provozovně,
b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, vykazuje-li
klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo není-li, s výjimkou dítěte do dovršení
6 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/16;
tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro
veřejnost, a na prodej jídla s sebou, kdy toto jídlo není zákazníkem konzumováno
ve vnitřních ani vnějších prostorech provozovny,


4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,
spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky
na podlaze veřejných prostor apod.),
b) provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního
vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,


5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej
ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje
provozovatelům dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
i. v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou
osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob
sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 4 osoby, s výjimkou
osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze
u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob, s výjimkou osob ze
společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
ii. provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší
než 1,5 metru, včetně čekací zóny,


6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu do
provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou
a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí,
vypínače),
b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/16, není-li dále uvedeno jinak,
c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno
jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky
stanovené v bodu I/16; poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb se nařizuje
u osoby před zahájením ubytování splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat
a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že
osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové
osobě ubytování poskytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení
pobytu musí opětovně prokázat splnění podmínek podle bodu I/16,
d) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout
v oddělených budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto
mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
i) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní
samosprávný celek,


7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační
péči,
a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/16,
b) nařizuje hospitalizovanému pacientovi prokázat splnění podmínek stanovených v bodu
I/16 ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci,
c) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí
pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle bodu I/16 a pacientovi se nařizuje mu
splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek
podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační
péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci; v případě, že pacient neprokáže
splnění podmínek podle písmene b), nařizuje se poskytovateli lázeňské léčebně
rehabilitační péče jeho hospitalizaci ukončit,


8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)
a tanečních studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění
podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle
bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,
zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
b) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň
1,5 metru,
c) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo vzduchotechnika)
bez recirkulace vzduchu,


9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné
jeskyně,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění
podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje
se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasáváným venkovním vzduchem (přirozené větrání nebo
vzduchotechnika) bez recirkulace vzduchu,
ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob
ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti,


10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,
výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,
hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,
a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit využití nejvýše 75 %
kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků daného vnitřního prostoru v jeden
čas nebo neumožnit přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1
osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, podle toho, co umožňuje
přítomnost více návštěvníků, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy
alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí
i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;
b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové
prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do
dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové
prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek podle bodu
I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se
organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce,


11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6
až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky
č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost
včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,
včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací
akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit
v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve
vnějších prostorech,
b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést
evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to
v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak
vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)
a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po
dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než
20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené
v bodu I/16; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se
nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek podle bodu I/16
kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se
provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce takové osobě
umožnit účast na uvedených aktivitách; jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu,
prokazuje se splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce
nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek
stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni
nástupu na akci prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b), e) nebo f), ve
frekvenci každých 7 dní; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se
na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání,
d) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku
preventivního antigenního testu nebo po oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu
na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u účastnící se nebo jinak
přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle čl I/16 zajistit
oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce, osobě starší
18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší 18 let se
organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce, který zajistí
její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán ochrany
veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam účastníků
vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo
telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení epidemiologického
šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle
místa konání akce,


12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů
a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů
a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů,
vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že
a) maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen
„diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než
7000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor
nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 2 m2 plochy určené pro stání;
divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat maximální možné rozestupy, nejde-li
o osoby ze společné domácnosti,
b) maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních
prostorech, nesmí být vyšší než 3000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků
než 100 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,
c) v případě, že se akce koná ve vnitřních nebo vnějších prostorách s větší kapacitou
sedících diváků než 3000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné
navýšit tak, že lze obsadit až 100 % kapacity sedících diváků, pokud všichni diváci nad
limit 3000 osob splňují podmínku podle bodu I/16 písm. c) nebo d); všichni diváci musí
být usazeni,
d) zakazuje se účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 anebo které nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění
podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle
bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,
zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní
plochy musí být nejméně 2 m,


13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021
Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází
ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné
než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost
nejvýše 20 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 1000 osob, koná-li se
akce ve vnitřních prostorech, nebo 2000 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších
prostorech; na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více
než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu
I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; organizátorovi akce
se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek podle
bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se
organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci; uvedené podmínky se nevztahují
na:
a) účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
b) schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů
a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
c) shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů,
d) sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských
sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí
a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a,
s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; subjektu
organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek
podle bodu I/16 kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a uvedeným osobám se
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že uvedená osoba
splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se subjektu organizující
sportovní přípravu takové osobě umožnit účast na sportovní přípravě do prokázání
splnění podmínek podle bodu I/16; subjekt organizující sportovní přípravu vede
evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace
účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto
evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava,
e) na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže
organizované sportovními svazy za podmínky, že se sportovci, rozhodčímu a členům
realizačního týmu zakazuje účast na sportovním utkání, pokud vykazují klinické
příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují
podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního utkání se nařizuje
u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek podle bodu I/16
kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje
se organizátorovi sportovního utkání takové osobě umožnit účast na utkání;
organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby
případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to
v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe
telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního
utkání,
f) organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek,
že ve skupině je nejvýše 30 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně
1,5 metru, a to za podmínky, že se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické
příznaky onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují
podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje
u osob před zahájením činnosti splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a
osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že
osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi
činnosti pěveckého sboru takové osobě umožnit účast na činnosti; organizátor činnosti
pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického
šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno,
příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává
po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,


14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon
práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů:
a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,
s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem
do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,


15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání
voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů
územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než
20 osob:
a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň
jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
b) zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19
anebo, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu
I/16; provozovateli se nařizuje u účastníka při vstupu do vnitřních prostor splnění
podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16
prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je
provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,


16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že
u očkování uplynulo:
i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
nejméně 14 dní;
za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným
subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie,
jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát
o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID;
za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané
alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi
ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo
povolením k trvalému pobytu Českou republikou o tom, že očkování látkou schválenou
Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, a jeho vzor je zveřejněn
v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva
zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované
osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který
potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo
z písemného potvrzení; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem
zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
f) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného
opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo
povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným
prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star