Pravidla pro nošení ochran. prostřed. dých. cest od 31. 7. do 24. 10. 2021

Změna od 31. srpna 2021 [PDF, 130 kB]

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 303 kB]

1. Všem osobám se s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání
šíření kapének, a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
v) mezinárodní letiště,
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy
při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího
stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků
prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře
při vzdělávání na konzervatoři a uchazečů o vzdělávání ve střední škole
při přijímací zkoušce, pokud používají ochranné prostředky uvedené v bodu 2,
vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní
objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a planetárium
nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,
viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka,
b) v prostředcích veřejné dopravy,
c) ve vnitřních prostorách provozovny stravovacích služeb,
d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových
a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,
e) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
f) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, při níž dochází ke kumulaci osob na jednom
místě a ve stejném čase v počtu vyšším než 10 osob, jde-li o vnitřní prostory staveb,
nebo 30 osob, jde-li o vnější prostory, a to včetně shromáždění podle zákona
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů; ve vnějších
prostorech to platí v případě, kdy osoby mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně
1,5 metru, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,
s výjimkou dětí do 15 let věku, které i na těchto místech mohou nosit ochranné prostředky
uvedené v bodu 2, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu 3. Ve výjimečných
případech, kdy je nezbytné, aby žák nebo student při výuce viděl na ústa učitele, je možné,
aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky,
že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od žáků nebo studentů. Žáci nebo studenti, kteří
konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou přípravu na pracovišti právnických
či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými pro zaměstnance na tomto pracovišti.


2. Všem osobám se s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének, ve všech ostatních v bodu 1 neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo
bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě
a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru,
nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.


3. Zákaz podle bodu 1 nebo 2 se nevztahuje na:
a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
b) žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného
prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
c) žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
d) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky při poskytování vzdělávání,
e) zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby
udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
f) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,
g) děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb
internátní formou,
h) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
i) děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
j) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
k) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
l) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
m) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
n) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,
o) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po
dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby než
spolupracovníka, pokud není zaměstnavatelem na základě přijatých a prováděných
hygienických, technických, organizačních a jiných opatření k prevenci rizik stanoveno
jinak,
p) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,
q) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
r) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu,
s) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,
t) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek
zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována
a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti
rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo
čtvrté,
u) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
v) osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů,
w) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení přítomné,
x) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými
osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování
organizovaném školou nebo školským zařízením,
y) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně
běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů
a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi,
z) osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů,
bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun,
wellness zařízení a solných jeskyní,
aa) osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány
v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby,
jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační
nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita
kůže,
bb) osoby v rámci organizované činnosti pěveckých sborů, a to pouze na místě výkonu
vlastní činnosti (zpěv) a po dobu této činnosti,
cc) osoby účastné zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce
pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech
konání akce (například v areálu tábora) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě
současně jiná hromadná akce,
dd) příslušníky a zaměstnance základních složek integrovaného záchranného systému,
pokud používají masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1,
ee) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest podle bodu 1 nebo 2, a jsou schopny tuto skutečnost
prokázat lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný
ochranný prostředek dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském
potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno,
že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.


4. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 31. července 2021 od 00:00 hod.
do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými
prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou
pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti
s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na
dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).


5. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 31. července 2021
od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vydat potvrzení podle
bodu 3 písm. ee) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích
cest podle bodu 1 nebo 2 brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit
o této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické
dokumentace této osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích
souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest podle bodu 1 nebo
bodu 2.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star