Pravidla pro školství od 31. srpna 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 269 kB]

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:


I.
1. Dítěti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální nebo
žákovi základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání
střední školy (dále jen „škola“), umožní škola, školní družina nebo školní klub (dále také jen
„školské zařízení“) osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb
pouze tehdy, pokud
a) podstoupil v termínech stanovených podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl
sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dálejen
„preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, nebo
b) doloží některou ze skutečností podle čl. II, nebo
c) po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo
školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň
1,5 m od ostatních dětí nebo žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým
je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95); děti a žáci do 15 let
věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní
škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého
gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek
zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny
technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání
šíření kapének.
2. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo
Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.
3. Ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) nemusí používat
a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo
se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo
b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) části věty před středníkem, a tuto
skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen
ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) části věty za středníkem, který je v lékařském
potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno,
že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
4. Pro účely osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve školském zařízení se podmínka podle
bodu 1 písm. b) považuje za splněnou, pokud osoba doloží čestné prohlášení o negativním
výsledku preventivního antigenního testu provedeném ve škole. Čestné prohlášení není třeba,
vykonává-li činnost školy a školského zařízení jedna právnická osoba.
5. Pro děti a žáky podle bodu 1 písm. c) se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví,
podle kterého je povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest, po dobu poskytování
vzdělávání nebo školských služeb nepoužije.


II.
Podle čl. I bodu 1 písm. b) může dítě nebo žák doložit, že
a) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení Evropské unie
o digitálním certifikátu EU COVID1
, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní
od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v třetí zemi jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení
musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny,
identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým
přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
léčivým přípravkem
i) obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle
nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního
rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR
testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
c) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo
bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.


III.
1. Preventivní testování se ve školách provádí 1. září, 6. září a 9. září 2021. V případě
přípravné třídy základní školy, přípravného stupně základní školy speciální a 1. ročníku
základní školy nebo třídy základní školy tvořené žáky 1. a jiných ročníků, může škola
rozhodnout, že je prvním testovacím dnem druhý den školního vyučování. V takovém případě
pro děti a žáky do doby zjištění výsledku preventivního antigenního testu platí mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví, podle kterého je povinnost nosit ochranný prostředek
dýchacích cest.
2. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li
dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.


IV.
V případě, že výsledek preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1 písm. a) je pozitivní,
je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a sdělit mu
výsledek preventivního antigenního testu. Škola bezodkladně vystaví dítěti nebo žákovi
potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě nebo žák
je povinen bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který nemůže samostatně
opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních osob a zákonný
zástupce nebo jiný doprovod je povinen jej ve škole vyzvednout. Zákonný zástupce dítěte nebo
žáka nebo žák je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat
o pozitivním výsledku testu poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecného
praktického lékařství nebo praktického lékařství pro děti a dorost.


V.
Pokud má dítě nebo žák pozitivní výsledek
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo
b) rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky
onemocnění covid-19,
a byl 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně přítomen ve škole,
je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo žák povinen nahlásit škole tento pozitivní výsledek
testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě RT-PCR testu okamžik odběru
vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný na základě pozitivního výsledku rychlého
antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (včetně preventivního
antigenního testu), pak okamžik provedení antigenního testu.


VI.
1. V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola
nebo školské zařízení dítěti nebo žákovi, který byl 2 dny před provedením tohoto testu nebo
2 dny po jeho provedení v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem,
a) neumožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb
po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu,
b) opětovně umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských
služeb v případě, že dítě nebo žák s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu
doloží negativní výsledek konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
2. Ustanovení bodu 1 se netýká dětí nebo žáků,
a) kteří jsou očkováni v souladu s čl. II bodem 1 písm. a) nebo prodělali onemocnění covid19 a splňují podmínky podle čl. II bodu 1 písm. b), nebo
b) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané školou; v takovém případě se
postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace
a karantény.
3. Ustanovení bodu 1 platí obdobně pro děti nebo žáky v případě, kdy má pozitivní výsledek
testu podle čl. XVII bodu 3 pedagogický pracovník, který 2 dny před provedením testu nebo 2
dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání nebo školské služby dětem nebo žákům
v dané třídě, oddělení nebo skupině.


VII.
Škola bez zbytečného odkladu po získání výsledků testů elektronicky zašle příslušné krajské
hygienické stanici nebo Hygienické stanici hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická
stanice“) jmenný seznam dětí nebo žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek
RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek rychlého antigenního
testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a mají příznaky onemocnění covid-19,
a zároveň bezodkladně zašle příslušné krajské hygienické stanici seznam dětí nebo žáků, kteří
byli ve škole v kontaktu ve dnech uvedených v čl. V s jiným dítětem nebo žákem nebo
pedagogickým pracovníkem, který měl pozitivní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 nebo pozitivní výsledek rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky onemocnění covid-19. Krajská hygienická stanice
postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace
a karantény.


VIII.
Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost je v případě, že je informován o pozitivním výsledku preventivního
testu podle čl. I bodu 1 písm. a), povinen rozhodnout o provedení konfirmačního vyšetření
metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.


IX.
Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1
písm. a) se nařizuje absolvovat konfirmační RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2


X.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje vydat potvrzení podle čl. I bodu 3
písm. b) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest podle čl. I
bodu 1 písm. c) brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit o této skutečnosti
a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické dokumentace této
osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích souvisejících s nepoužíváním
ochranného prostředku dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c).


XI.
1. Děti nebo žáci podle čI. I bodu 1 písm. c) při vzdělávání nebo poskytování školských služeb
a) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají
s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
b) nesmí zpívat,
c) používají hygienické zařízení určené školou či školským zařízením pouze pro děti a žáky,
kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li organizačně
možné ve škole zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
d) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí
při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c) a musí
dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru,
e) nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c) při pobytu
na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané
školou.
2. Škola a školské zařízení zajistí dodržování tohoto článku.


XII.
1. Škola může nahradit testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud disponuje
neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru
určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má provedení testu RT-PCR
zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří
Státního zdravotního ústavu (http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovanipuvodce-covid-19). Čl. I až IV, VI, VII, XI a XIII se použijí obdobně, není-li dále uvedeno jinak
s tím, že
a) preventivní testování se provádí s frekvencí jedenkrát v týdnu nejdříve 2 dny
před nástupem do školy a nejpozději v první vyučovací den v týdnu,
b) tento neinvazivní preventivní RT-PCR nelze nahradit doložením výsledku rychlého
antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného
poskytovatelem zdravotních služeb; náhradu preventivního RT-PCR testu lze připustit
pouze v případě, že výsledky rychlých antigenních testů (RAT) budou doloženy
v termínech podle čl. III,
c) do doby sdělení výsledků prvního RT-PCR testu pro děti a žáky platí mimořádné opatření
Ministerstva zdravotnictví, podle kterého je povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích
cest.
2. Poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
lékařství pro děti a dorost, který byl informován o pozitivním výsledku preventivního RT-PCR
testu, postupuje podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o nařizování izolace
a karantény.


XIII.
Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované
údaje o provedeném testování u dítěte nebo žáka podle čl. I bodu 1 písm. a) do aplikace
COVID forms App. Hlášení obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet
testovaných osob, počet osob s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním
výsledkem testu a počet neprůkazných testů.


XIV.
Škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření informuje
všechny dotčené děti a žáky a jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance o způsobu
provádění testování a o pravidlech uvedených v tomto mimořádném opatření.


XV.
Škola zajistí, aby všichni zaměstnanci a osoby podílející se na testování používaly osobní
ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem
(např. FFP2, KN 95).


XVI.
Toto mimořádné opatření se použije pouze pro školy a školská zařízení zapsaná do školského
rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou škol
zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, základních škol při zdravotnickém zařízení a škol, kterým Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo odlišnosti v organizaci školního roku tak, že první
vyučovací den je nejdříve 13. září 2021.


XVII.
1. Zaměstnavatel, který je školou, školským zařízením podle čl. I nebo školní jídelnou nebo
školní jídelnou – výdejnou, umožní svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti
zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec v termínu podle čl. III doloží jednu
ze skutečností podle čl. II nebo na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou),
jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud zaměstnanec na místě prokáže, že
podstoupil rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line
služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek
potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.
2. Pokud zaměstnanec nedoloží skutečnosti bodu 1, platí pro zaměstnance při výkonu činnosti,
čl. I bodu 1 písm. c), bod 3 a 5 a čl. XI obdobně. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné,
aby dítě nebo žák při vzdělávání nebo poskytování školských služeb viděl na ústa
pedagogického pracovníka, je možné, aby pedagogický pracovník použil jako ochranný
prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň
1,5 metru od dětí nebo žáků.
3. Pokud má pedagogický pracovník pozitivní výsledek
a) RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, nebo
b) rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 a má příznaky
onemocnění covid-19,
a 2 dny před provedením testu nebo 2 dny po provedení testu osobně poskytoval vzdělávání
nebo školské služby dětem nebo žákům v dané třídě, oddělení nebo skupině, je povinen
nahlásit škole tento pozitivní výsledek testu; za okamžik provedení testu se považuje v případě
RT-PCR testu okamžik odběru vzorku, a jde-li o konfirmační RT PCR test prováděný
na základě pozitivního výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,
pak okamžik provedení antigenního testu.


XVIII.
VŠ – koleje
1. Vysoká škola poskytne ubytování studentům vysokých škol v ubytovacích zařízeních
vysokých škol pouze za podmínek, že se ubytovaní studenti prokáží jednou ze skutečností
podle čl. II nebo student na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou),
jehož výsledek bude negativní; obdobné platí, pokud student na místě prokáže, že podstoupil
rychlý antigenní test za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby
nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek
potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.
2. Skutečnosti podle bodu 1 jsou studenti povinni prokázat před zahájením ubytování
a ubytovací zařízení vysokých škol je povinno prokázání skutečností podle bodu 1 kontrolovat.
Studentovi, který se neprokáže skutečnostmi podle bodu 1, není umožněn vstup
do ubytovacího zařízení vysoké školy.
3. Skutečnosti se prokazují před zahájením ubytování a pak dále každých 7 dnů, s výjimkou
skutečností podle čl. II bodu 1 písm. a) a b), které se prokazují pouze jednou před zahájením
ubytování.


XIX.
Povinnosti vyplývající z tohoto mimořádného opatření platí do 10. září 2021 s výjimkou
povinností plynoucích z čl. IV až IX, které platí do doby uplynutí důsledků pozitivního
testu dítěte, žáka nebo pedagogického pracovníka a s výjimkou čl. XVIII, který platí
do 31. prosince 2021.


XX.
Zrušení školského MO
S účinností ode dne 1. září 2021 se ruší mimořádné opatření ze dne 29. června 2021, č.j.
MZDR 14600/2021-17/MIN/KAN, ve znění mimořádného opatření ze dne 30. července 2021,
č.j. MZDR 14600/2021-18/MIN/KAN.


XXI.
Účinnost
Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 31. srpna 2021.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star