Městský Den učitelů 2021

Hezkou shodou okolností se nám veškeré letošní oceňování nahrnulo do jednoho týdne. Dne 9. 9. Tak byli oceněni učitelé i nepedagogičtí pracovníci, pracující ve školách a školských zařízení města Holešova. Tradičního oficiálního poděkování se oproti minulému roku mohlo zúčastnit více zástupců každé školy a zařízení, proto jsme s radostí přivítali více než stovku pracovníků ve školství. O příjemný průběh večera se postarala kapela RabiGabi a.G z oblasti uherskohradišťska s cimbálovkou „říznutou“ klezmerem.

Ještě jednou vyjadřujeme všem, nejen oceněným, kantorům, asistentkám, školníkům, kuchařkám, uklizečkám a dalším velké poděkování za péči, kterou věnují našim dětem. 

Mezi oceněné patří:

  1. Základní škola Holešov

Mgr. Vladimíra Sedlářová

Paní učitelka Sedlářová je učitelkou prvního stupně. Na 1. Základní škole Holešov učí od roku 2014. Má předchozí praxi z výuky a z vedení malotřídní a mateřské školy. Své zkušenosti uplatňuje při tvorbě učebních plánů a při úpravě školního vzdělávacího programu. Využívá metody Daltonské výuky, vedoucí žáky k větší samostatnosti, spolupráci a zodpovědnosti. Je navržena na ocenění za kvalitní pedagogickou práci a zvyšování kvality výuky.

Mgr. Helena Jandová

Paní učitelka Jandová učí na prvním stupni školy. Na 1. Základní škole učí od roku 2014, předtím působila řadu let na 2. Základní škole. Ve své práci zúročuje své divadelní zkušenosti, několik let vedla spolu s kolegyní divadelní kroužek, jehož představení byla určena pro spolužáky, rodiče i děti z mateřských škol. Aktivně se podílí na diskuzích o školním vzdělávacím programu. Působí jako zastupitelka města a členka školské komise.

Mgr. Jitka Gergušová

Paní učitelka Gergušová učí na 1. Základní škole od roku 2007 jako učitelka anglického jazyka na obou stupních školy. Dříve působila na částečný úvazek i ve školní družině jako vychovatelka. Aktivně pořádá pro žáky konverzační soutěže a připravuje žáky na soutěže oblastní. Vedla kroužek anglické konverzace a připravuje se zahraničními studenty projekt EDISON. Je navržena na ocenění za obětavou a zodpovědnou práci s žáky 1. Základní školy

  1. Základní škola Holešov

Mgr. Ivana Rossmannová

Paní učitelka Rossmannnová je učitelkou prvního stupně, specializuje se na žáky prvního a druhého ročníku. Na 3. Základní škole Holešov učí od roku 2009.  Podílí se aktivně na přípravě a realizaci dílniček v rámci projektu „Otevřená škola pro budoucí prvňáčky“ a věnuje se žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Na ocenění je navržena za kvalitní práci třídní učitelky, realizaci nových metod a forem práce ve výuce, za ochotu, vstřícnost a kreativní přístup ke vzdělávání.

Jana Nevřalová

Paní Nevřalová je vychovatelkou ve školní družině 3. Základní školy od roku 2013. S velkým nasazením připravuje a organizuje řadu zajímavých aktivit pro žáky školní družiny, osobně se podílí na akcích pořádaných školou. Na ocenění je navržena za výborné výsledky ve výchovně vzdělávací práci, za vzornou prezentaci školy na veřejnosti, za ochotu, nápaditost, vstřícnost a velmi pěkný vztah k dětem

Andrea Hasilíková

Paní Hasilíková pracuje v 3. Základní škole jako sekretářka a personalistka od roku 2014. Ve své práci se osobně podílí na rozvoji školy, výborně vede administrativní agendy školy, pracuje v inventarizační komisi. Ocenění se navrhuje za výborné výsledky v práci sekretářky a personalistky školy, za vzornou prezentaci školy na veřejnosti, za ochotu a vstřícnost při plnění všech zadaných úkolů.

Zdeněk Školoud

Pan Školoud pracuje ve 3. Základní škole jako recepční od roku 2014. Osobně a obětavě se angažuje při řadě školních aktivit. Ocenění se navrhuje za zodpovědné, svědomité a příkladné plnění úkolů na pozici recepčního školy, za ochotu, vstřícnost a spolehlivost

Mateřská škola Havlíčkova

Lenka Holasová

Paní učitelka Holasová působí jako učitelkou Mateřské školy Sluníčko od roku 2002. Jako učitelka mateřských škol pracuje od roku 1981, v letošním roce oslaví významné životní jubileum. Dokáže velmi dobře využívat svých praktických a profesních zkušeností při realizaci vzdělávacích programů pro děti. Soustřeďuje se na osobnost dítěte, na jeho potřeby a dosahuje dlouhodobě velmi dobrých výsledků. Ocenění se navrhuje za celoživotní výborné výsledky v pedagogické práci s dětmi předškolního věku.

Mateřská škola Grohova

Anna Mrázková

Paní Mrázková působí řadu let jako vedoucí školní jídelny v Mateřské škole Radost. Ocenění je navrhováno u příležitosti jejího významného životního jubilea. Vyznačuje se odpovědným přístupem k zajištění kvalitní a hodnotné stravy pro děti předškolního věku, je spolehlivá při plnění všech pracovních úkolů a povinností a její práce je přínosem pro celou mateřskou školu.

Mateřská škola Masarykova

Hana Kotasová

Paní Kotasová dlouhodobě pracuje v Mateřské škola Masarykova jako výdejnice stravy a uklízečka. Její práce je velkým přínosem pro chod školy, svou ochotou a vstřícností zajišťuje optimální podmínky pro práci učitelek a pohodový pobyt dětí ve škole. Má velmi pěkný přístup k dětem i k jejich rodičům, vzorně plní své úkoly a prezentuje školu na veřejnosti. Slaví rovněž významné životní výročí.

Středisko volného času TYMY Všetuly

Romana Čupová

Paní Čupová pracuje jako pedagog volného času v TYMY centru 5 let. Vede zde kroužky výtvarné výchovy a keramiky, rozvíjí výtvarné dovednosti u nejmenších dětí v mateřských školách i na 1. stupni základních škol v okolních obcích. Připravuje děti na různé soutěže. Zapojuje se jak do výroby keramických výrobků na jarmarky a na výzdobu TYMY, tak i do pořádání příměstských táborů s keramickým a výtvarným zaměřením. Je zodpovědná, přátelská a velmi oblíbená.

Ústřední školní jídelna

Věra Řezníková

Paní Řezníková pracuje jako hlavní kuchařka v Ústřední školní jídelně. Do ÚŠJ nastoupila již před 20 lety. Pracuje s největším nasazením a obětavostí, má výborné pracovní výsledky, má dobrý vztah jak ke strávníkům, tak ostatním zaměstnancům. Její vynikající pracovní výsledky dosvědčuje spokojenost strávníků. V letošním roce oslavila významné životní jubileum.

  1. Základní škola Holešov

Mgr. Tamara Košatová

Paní učitelka Košatová pracuje jako učitelka 2. stupně  na 2. Základní škole od roku 1986, tedy již 35 let. Aktivně se podílí na činnosti metodických orgánů, správě sbírek školy, na organizaci a přípravě žáků na přírodovědné, zahrádkářské a dějepisné soutěže, dlouhodobě vede badatelský klub. Je aktivní koordinátorkou environmentální výchovy. Několikrát byla oceněna jako oblíbená učitelka v anketě Srdce na dlani. Ocenění je navrhováno při příležitosti jejího odchodu do důchodu.

Mgr. Helena Moravčíková

Ředitelka 2. Základní školy Helena Moravčíková nastoupila do své funkce v roce 2013 a to z místa ředitelky Základní a mateřské školy Rataje. Během svého působení v Holešově vytvořila jasnou koncepci rozvoje školy, spočívající zejména ve vybudování uceleného konceptu jazykového vzdělání od 1. ročníku av zaměření školy na polytechnické vzdělávání. V letošním roce podpořila nadané žáky vytvořením speciální skupiny žáků, kteří se ve spolupráci se Světem vzdělání intenzivně rozvíjejí v matematice a logice. Paní ředitelka Moravčíková je podle pracovníků školy tvořivá, kreativní, doslova srší nápady pro výuku, pilně sleduje všechny výzvy, týkající se školství. Za jejího působení se rozvinula i investiční činnost školy, otevřely se nové učebny – jazyková, přírodovědná, nová školní družina, byly zrekonstruovány všechny učebny prvního stupně, cvičná kuchyně, renovována tělocvična a realizována řada dalších akcí. Vytvořila novou koncepci školní zahrady jako centra výuky a odpočinku. Pedagogický sbor i celá škola se během jejího působení stabilizovaly, škola si napravila do té doby pošramocenou pověst a stala se oblíbenou pro své rodinné klima a otevřenou komunikaci. Pedagogický sbor a ostatní zaměstnanci navrhují paní ředitelku Moravčíkovou na ocenění za angažovanou a vynikající pedagogickou a vedoucí práci ve školství.

 

Druhou základní školu jsme si na konec nechali záměrně. Tato škola totiž v letošním roce slaví krásné 110. výročí svého založení. Na oslavy, které jsou plánovány na 15. a 16. říjen a slibují bohatý program, jste srdečně zváni.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star