Pravidla pro služby od 30. září 2021 do 21. listopadu 2021

Změna mimořádného opatření účinná od 1. listopadu 2021 [PDF, 174 kB]

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 393 kB]

S účinností ode dne 30. září 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:


1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona
č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/11 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje
provozovateli dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5
metrů, nejde-li o členy domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména
za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy
mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným
venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace)
bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky
vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,
schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví,
pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo
rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi
místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví),
vzdálenost alespoň 1,5 metru,
b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/16,
c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/16,
před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat a zákazníkovi
se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že zákazník
splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému
zákazníkovi službu poskytnout,


3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních
a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin,
a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla:
i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti;
jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že
mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je
rozestup alespoň 1,5 metru,
iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech
provozovny míst k sezení pro osoby,
iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací
zóny provozovny,
v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost
dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,
madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
vi) tanec je umožněn pouze osobám, které splňují podmínky podle bodu I/16 písm. c)
nebo d) nebo které absolvovaly RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
nebo rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, a to nejdéle 24 hodin před vstupem do uvedené
provozovny; to neplatí pro oslavy svatby, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství, a hostiny po pohřbu; v případě produkce živé hudby
musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného pro vystupující nejméně 2 m,
vii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika
nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby
přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího,
viii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu
podle písmene b) u vstupu a v provozovně,
b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, vykazuje-li
klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo není-li, s výjimkou dítěte do dovršení
6 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/16;
tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží
pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou, kdy toto jídlo není zákazníkem konzumováno
ve vnitřních ani vnějších prostorech provozovny,


4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,
spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky
na podlaze veřejných prostor apod.),
b) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické
výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,


5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej
ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje
provozovatelům dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou
osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob
sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou
osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj
usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob
ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší
než 1,5 metru, včetně čekací zóny,


6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu
do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou
a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí,
vypínače),
b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické
příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku,
nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/16, není-li dále uvedeno jinak,
c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno
jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky
stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje, jsou-li
ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně dětem, žákům nebo
studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel
oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než
ostatní osoby využívající ubytovací služby,
d) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí splňovat
podmínky podle bodu I/16, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek
kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v
případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se
poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; tyto osoby lze ubytovat na nejdéle 7
dnů, pro prodloužení pobytu musí opětovně prokázat splnění podmínek podle bodu
I/16,
e) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout
v oddělených budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný
celek,


7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační
péči,
a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 6 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/16,
b) nařizuje hospitalizovanému pacientovi prokázat splnění podmínek stanovených
v bodu I/16 ve frekvenci každých 7 dní ode dne přijetí k hospitalizaci,
c) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí
pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle bodu I/16 a pacientovi se nařizuje mu
splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek
podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační
péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci; v případě, že pacient neprokáže
splnění podmínek podle písmene b), nařizuje se poskytovateli lázeňské léčebně
rehabilitační péče jeho hospitalizaci ukončit,


8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)
a tanečních studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje v případě
tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu
I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor
vpustit;
c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň
1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je
dozorující osoby,
d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické
výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,


9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné
jeskyně,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje v případě
plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách přítomni
pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí
oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu
I/16 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor
vpustit,
b) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika
nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby
přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího vzduchu,
ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob
ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo
žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,


10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,
výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,
hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,
a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití
kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5
metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby
ze společné domácnosti nebo děti, žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující
osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do
kterých je vstup regulován,
b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové
prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí
do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; splnění podmínek podle bodu
I/16 se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní výhradně
děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,
c) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat podmínky
podle bodu I/16, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat a
osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba
splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě
umožnit účast na skupinové prohlídce,


11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18
let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005
Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně
přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně
péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce
a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob ve vnitřních prostorech nebo
2 000 osob ve vnějších prostorech,
b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést
evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to
v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak
vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)
a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává
po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než
20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu
I/16; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na zabezpečení
akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění podmínek podle
bodu I/16 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně děti nebo žáci
jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném
kolektivu,
d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u osoby,
která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, před zahájením uvedené aktivity
splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle
bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže,
zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li akce nepřetržitě déle než
1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu
I/16 ke dni nástupu na akci a dále v případě osob, které ke dni nástupu na akci
prokázaly splnění podmínek podle bodu I/16 písm. b) nebo e), ve frekvenci každých 7
dní,
e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě zjištění pozitivního výsledku
preventivního rychlého antigenního testu (RAT) nebo po oznámení pozitivního
výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedených u
účastnící se nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění
podmínek podle bodu I/16 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se
vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě
osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího
zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně
kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a
předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných
zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18
let k provedení epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany
veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce,


12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů
a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů
a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů,
vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický
obřad, a to tak, že
a) v případě akce konané v prostoru s kapacitou do 3 000 přítomných diváků,
návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“), pokud má být v jeden čas přítomno
více než 20 diváků, musí všichni diváci splňovat podmínky podle bodu I/16,
b) v případě akce konané v prostoru s kapacitou nad 3 000 přítomných diváků, musí
3 000 diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 a z počtu diváků nad 3 000 pak musí
minimálně polovina z těchto diváků splňovat podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo
d) a zbývající část kapacity může být obsazena osobami splňujícími podmínku podle
bodu I/16 písm. a), b) nebo e),
c) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
anebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků,
nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16;
splnění podmínek podle bodu I/16 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci
vzdělávání účastní výhradně děti, žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující
osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby děti, žáci nebo studenti
jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,
d) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16,
při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění
podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu
I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
e) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní
plochy musí být nejméně 2 m,


13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021
Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází
ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné
než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné
akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se
konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že
a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob,
koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 2 000 osob, koná-li se tato akce výhradně
ve vnějších prostorech, není-li dále stanoveno jinak,
b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob,
nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 nebo
nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek podle
bodu I/16 se nevyžaduje,
i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné
školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak,
aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící
se těchto akcí,
ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto
aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického
šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich
kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů
ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,
iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16,
před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě
se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění
podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě
umožnit účast na akci,
d) v případě sportovní přípravy profesionálních sportovců, sportovní přípravy
amatérských sportovců organizované sportovními svazy a sportovního utkání v rámci
profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy
nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy evidenci
osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby případného
epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace
účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto
evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava nebo
sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v proměnném
kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů realizačního
týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být
v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob,
nesplňují, s výjimkou dětí do 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 s tím, že negativní
výsledek antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 pouze pro
účely těchto aktivit má platnost 7 dní; písmeno c) platí obdobně,
e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve
skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru
a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo,
s výjimkou dětí do 6 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/16; písmeno c) platí
obdobně; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje vést evidenci účastníků pro
potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to
v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe
telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,


14. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon
práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů:
a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,
s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem
do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,


15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání
voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů
územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20
osob:
a) účastníci jsou usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň
jedno sedadlo, s výjimkou osob ze společné domácnosti,
b) zakazuje se účast účastníkovi, který vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19
anebo, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu
I/16,
c) nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při
vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi se
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že účastník splnění
podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi
neumožnit vstup do vnitřních prostor,


16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický
pracovník, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1
, za podmínky, že uplynulo nejméně
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné
ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování
bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo
bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož
výsledek je negativní; obdobné platí, pokud osoba na místě prokáže, že podstoupila
rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím online služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho
negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star