Pravidla pro nošení ochranných prost. dých. cest od 1. listopadu 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinný od 15. listopadu 2021 [PDF, 163 kB] - změna

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinný od 1. listopadu 2021 [PDF, 336 kB]

Původní text k 1. listopadu 2021

I.
1. Všem osobám se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének
(dále jen „respirátor“), a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako:
i) prodejna,
ii) provozovna služeb,
iii) zdravotnické zařízení,
iv) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
v) mezinárodní letiště,
vi) vysoká škola, škola nebo školské zařízení, s výjimkou žáků základní školy
při vzdělávání v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáků nižšího
stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu, žáků
prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře
při vzdělávání na konzervatoři pokud používají zdravotnickou obličejovou masku
nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,
vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, veřejnosti přístupný památkový nebo kulturní
objekt (hrad, zámek a obdobný historický objekt apod.), hvězdárna a planetárium
nebo místo, kde se koná veletrh nebo prodejní hospodářská výstava,
viii) herna, kasino, hudební, taneční, herní a podobný společenský klub nebo diskotéka,
b) ve všech ostatních v písmenu a) neuvedených vnitřních prostorech staveb, mimo
bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj), kde dochází na stejném místě a
ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 1,5 metru,
nejedná-li se výlučně o členy domácnosti,
c) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu,
jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba),
d) jde-li o diváky přítomné na koncertech a jiných hudebních, divadelních, filmových
a jiných uměleckých přestaveních, v cirkusech a varieté a na sportovních utkáních,
e) při účasti na kongresech, vzdělávacích akcích a zkouškách v prezenční formě,
f) při účasti na veřejné nebo soukromé akci, včetně shromáždění podle zákona
č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, při níž
dochází ke kumulaci osob, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti, na jednom místě
ve vnějších prostorech v případě, že se akce účastní ve stejném čase 30 nebo více
osob, které mezi sebou nedodržují rozestupy nejméně 1,5 metru,
s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné
prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN
EN 14683+AC, které brání šíření kapének, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu

2. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě, žák nebo student při výuce viděl
na ústa učitele, je možné, aby učitel použil jako ochranný prostředek dýchacích cest
ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5 metru od dětí, žáků
nebo studentů. Žáci nebo studenti, kteří konají praxi, praktické vyučování nebo praktickou
přípravu na pracovišti právnických či fyzických osob, se řídí pravidly uplatňovanými
pro zaměstnance na tomto pracovišti.


2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku; to se nevztahuje na děti v
přípravné třídě základní školy a děti v přípravném stupni základní školy speciální,
b) děti, žáky a studenty v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
c) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky v rámci vzdělávací aktivity, jejíž
charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na
dechové nástroje), pokud tito udržují od ostatních vzdálenost alespoň 1,5 metru,
d) děti v přípravné třídě základní školy, děti v přípravném stupni základní školy speciální,
žáky a studenty při vzdělávání, kteří sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni,
e) pedagogické pracovníky nebo akademické pracovníky, kteří byli očkováni proti
onemocnění covid-19 a od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o
přípravku uplynulo nejméně 14 dní, při poskytování vzdělávání,
f) pečující osoby v dětské skupině, které byly očkovány proti onemocnění covid-19 a od
dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku uplynulo
nejméně 14 dní, při poskytování péče podle zákona č. 47/2014 Sb., o poskytování
služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů,
g) zkoušené a zkoušející při zkoušce ve škole nebo vysoké škole, pokud všechny osoby
udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru,
Str. 3 z 26
h) ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
v internátě a domově mládeže a při pobytu na škole v přírodě,
i) děti a zaměstnance ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné
výchovy a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při
poskytování služeb internátní formou,
j) školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
k) děti a zaměstnance v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
l) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
m) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
n) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
o) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
p) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,
q) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po
dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby,
r) osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti
v souladu s přijatými a prováděnými hygienickými, technickými, organizačními a jinými
opatřeními k prevenci rizik stanovenými zaměstnavatelem podle § 102 zákona č.
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, za předpokladu, že jsou
vybaveny alespoň jinými ochrannými prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová
maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének,
s) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,
t) soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
u) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního
díla nebo pořadu,
v) moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
pořadech,
w) osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních podmínek
zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla kategorizována
a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude z důvodu přítomnosti
rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do kategorie třetí nebo
čtvrté,
x) zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
y) osoby mimo provozovny stravovacích služeb po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci
potravin a pokrmů včetně nápojů,
z) snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další
osoby tomuto prohlášení přítomné,
aa) osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie
novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými
osobami, a osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení fotografie při fotografování
organizovaném školou nebo školským zařízením,
bb) sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně
běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů
a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží
organizovaných sportovními svazy nebo zastřešujícími sportovními organizacemi,
cc) osoby v prostorech umělých koupališť, plaveckých bazénů, koupelových bazénů,
bazénů pro kojence a batolata a brouzdališť, lázeňských a léčebných bazénů, saun,
wellness zařízení a solných jeskyní,
dd) osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány
v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby,
jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační
nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita
kůže,
ee) osoby v rámci organizované činnosti pěveckých sborů, a to pouze na místě výkonu
vlastní činnosti (zpěv) a po dobu této činnosti,
ff) osoby účastné zotavovací akce nebo jiné podobné, pobytové i nepobytové, akce
pro osoby mladší 18 let v době pobytu a pohybu ve vnějších i vnitřních prostorech
konání akce (například v areálu tábora) a v přírodě, nekoná-li se v daném místě
současně jiná hromadná akce,
gg) příslušníky a zaměstnance základních složek integrovaného záchranného systému,
pokud používají masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1,
hh) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo
zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským
potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován,
vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba
nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.


3. Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od 00:00 hod.
do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance respirátory v
dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době
výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými
osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).


4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 1. listopadu 2021 od
00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vydat potvrzení podle
bodu 2 písm. hh) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích
cest podle tohoto opatření brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit
o této skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické
dokumentace této osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích
souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest podle tohoto
opatření.
I

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star