Podmínky návštěv ve zdrav. zaříz. a soc. službách od 15. do 21. 11. 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví účinný od 15. listopadu 2021 [PDF, 158 kB]

I.
S účinností ode dne 15. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:


1. omezují u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů v zdravotnických
zařízeních tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující
pacienta prokáže poskytovateli zdravotních služeb, že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné
ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování
bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou)
s negativním výsledkem;
osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem [s výjimkou dětí, které dosud
nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích
cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření
poskytovatele,


2. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu
ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
 porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním
zařízením,
 bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle bodu1,


3. omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů
se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě
(podle § 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů
tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele prokáže
poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID , za podmínky, že uplynulo nejméně
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné
ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování
bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
e) osoba na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou osobou)
s negativním výsledkem;
osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek, může vykonat
návštěvu za podmínky, že po dobu návštěvy používá ochranný prostředek dýchacích cest
(nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu)
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně
filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem [s výjimkou dětí, které dosud
nezahájily povinnou školní docházku, které nemusí mít ochranný prostředek dýchacích
cest, a s výjimkou dětí do patnácti let věku, pokud mají jiný ochranný prostředek dýchacích
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének], a při dodržení dalších režimových opatření
poskytovatele; v případě návštěv uživatelů v terminálním stadiu nevyléčitelného
onemocnění lze návštěvu připustit za podmínky, že osoba navštěvující uživatele dodržuje
režimová opatření poskytovatele.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star