Podmínky návštěv ve zdrav. zařízeních a soc. službách od 22. 11. 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 198 kB]

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:


1. omezují u všech poskytovatelů zdravotních služeb návštěvy pacientů ve zdravotnických
zařízeních tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující
pacienta nevykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do
dovršení 12 let věku prokáže poskytovateli zdravotních služeb, že splňuje následující
podmínky:


a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním
výsledkem, nebo


c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo
bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné
ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování
bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo


d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
nestanoví-li poskytovatel zdravotních služeb v případech zřetele hodných organizačním
opatřením jinak; osoba navštěvující pacienta, která splní některou z uvedených podmínek,
může vykonat návštěvu při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele,


2. zakazuje u všech poskytovatelů zdravotních služeb přítomnost třetí osoby při porodu
ve zdravotnickém zařízení v případě, že nejsou splněny tyto podmínky:
 porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním
zařízením,
 bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,
 třetí osoba se podrobí stejným pravidlům jako osoba navštěvující pacienta podle bodu 1,


3. omezují u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů
se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle
§ 44, 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů tak, že
návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele nevykazuje
klinické příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku prokáže
poskytovateli sociálních služeb, že splňuje následující podmínky:


a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo


b) osoba absolvovala nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2, provedený zdravotnickým pracovníkem, s negativním
výsledkem, nebo


c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o
provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném vydávaným podle nařízení
Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo nejméně
14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce
oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných
národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné
potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu
podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné
ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování
bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo


d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
nestanoví-li poskytovatel sociálních služeb v případech zřetele hodných organizačním
opatřením jinak; osoba navštěvující uživatele, která splní některou z uvedených podmínek,
může vykonat návštěvu při dodržení dalších režimových opatření poskytovatele.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star